Вчена рада ІТС


 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2022

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем (НН ІТС) є колегіальним органом управління НН ІТС.

1.2 Це Положення визначає склад, повноваження та особливості організації роботи вченої ради НН ІТС.

1.3 У своїй діяльності вчена рада НН ІТС керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Університету й нормативною базою Університету.

1.4 Положення про вчену раду НН ІТС та зміни до нього затверджуються рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора.

1.5 Повноваження та діяльність вчених рад НН ІТС визначається Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету та даного Положення.

 

  1. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ / ІНСТИТУТУ

2.1 Вчені ради НН ІТС утворюються строком на п’ять років і затверджуються наказом ректора за поданням директора НН ІТС.

2.2 Склад вченої ради НН ІТС формується згідно з квотами, визначеними Вченою радою Університету.

2.3 Вчену раду НН ІТС, очолює її голова, який, має науковий ступінь та / або вчене (почесне) звання, обирається таємним голосуванням, із числа її членів на строк повноважень вченої ради НН ІТС.

2.4 До складу вченої ради НН ІТС:

2.4.1. За посадами:

- керівник структурного підрозділу;

- заступники керівника (науково-педагогічні працівники, на яких покладено обов’язки заступника керівника за відповідними напрямами діяльності);

- завідувачі кафедр (науково-педагогічні працівники, на яких покладено обов’язки завідувача кафедри);

- керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників НН ІТС;

- керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів НН ІТС;

- керівник органу студентського самоврядування НН ІТС;

2.4.2. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри з числа докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії) – 1 особа від кафедри;

2.4.3. Виборні представники від НН ІТС які працюють на постійній основі та обираються відкритим голосуванням на конференції трудового колективу НН ІТС, окрім обраних за п. 2.4.2.:

- науковий керівник НН ІТС (за наявності);

- наукові керівники кафедр (за наявності);

- голова ради молодих учених НН ІТС (за наявності);

- голова наукового товариства студентів та аспірантів НН ІТС (за наявності);

- виборні представники з числа студентів НН ІТС;

- інші працівники НН ІТС (в т.ч. особи, на яких покладені обов’язки керівників наукових підрозділів, навчально-наукових лабораторій / центрів, міжнародних офісів, члени редколегій наукових видань тощо).

2.5 Не менш як 75 відсотків складу вченої ради НН ІТС повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НН ІТС і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.6 За рішенням вченої ради НН ІТС до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

2.7 Учений секретар вченої ради НН ІТС обирається вченою радою з числа науково-педагогічних та наукових працівників НН ІТС за поданням голови вченої ради НН ІТС.

2.8 Членство у вченій раді НН ІТС достроково припиняється у разі:

2.8.1 звільнення з роботи або відрахування з Університету;

2.8.2 переобрання чи звільнення з посади, яка передбачає членство у вченій раді НН ІТС;

2.8.3 змін в організаційній структурі та/або штатному розписі НН ІТС;

2.8.4 відкликання виборного представника,

2.8.5 подання членом вченої ради НН ІТС письмової заяви про вихід зі складу вченої ради НН ІТС з інших підстав.

2.9 Обрання нових членів вченої ради здійснюється з урахуванням вимог цього Положення. Зміни у складі вченої ради НН ІТС затверджуються наказом ректора. Такі зміни не впливають на строк повноважень вченої ради НН ІТС.

2.10 Вибори до складу вченої ради НН ІТС починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради НН ІТС.

 

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ / НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

3.1 Визначення загальних напрямів наукової діяльності НН ІТС.

3.2 Розгляд і рекомендація до затвердження планів та програм навчання, планів науково-методичних і наукових досліджень НН ІТС, у тому числі підручників, навчальних посібників, монографій тощо.

3.3 Вирішення питань організації освітнього процесу та профорієнтаційної роботи в НН ІТС.

3.4 Затвердження звітів директора НН ІТС, заступників директора НН ІТС за напрямами їх діяльності, керівників структурних підрозділів НН ІТС.

3.5 Ухвалення річного плану роботи і звіту про роботу за минулий рік НН ІТС.

3.6 Розгляд і надання Вченій раді Університету рекомендацій щодо кандидатур для присвоєння вчених звань.

3.7 Розгляд та затвердження звітів аспірантів НН ІТС.

3.8 Розгляд та надання рекомендацій щодо кошторису витрат НН ІТС.

3.9 Визнання документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НН ІТС.

3.10 Розгляд та надання рекомендацій щодо інших актуальних питань діяльності НН ІТС.

3.11 Рішення вченої ради НН ІТС вводяться в дію розпорядженнями або наказами директора НН ІТС. Рішення вченої ради НН ІТС може бути скасоване Вченою радою Університету за поданням ректора або голови Вченої ради Університету, якщо буде установлено, що воно було прийняте без урахування важливих обставин, або суперечить законодавству.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НН ІТС

4.1 Організаційною формою роботи вченої ради НН ІТС є засідання (чергові, позачергові).

4.2 Засідання вченої ради НН ІТС проводяться щомісячно, час та місце проведення засідань визначається НН ІТС окремо та доводиться до відома членів вченої ради.

4.3 Позачергове засідання скликає голова вченої ради НН ІТС з власної ініціативи або на прохання членів вченої ради НН ІТС. Дату проведення позачергового засідання визначає голова вченої ради НН ІТС.

4.4 Хід засідань та прийняті рішення вченої ради НН ІТС фіксуються у протоколах, які підписуються головою та ученим секретарем вченої ради НН ІТС. Інформація про рішення вченої ради НН ІТС оприлюднюється через офіційні електронні засоби комунікації структурного підрозділу.

4.5 У разі настання обставин, які унеможливлюють проведення засідання вченої ради НН ІТС у очному режимі, засідання Вченої ради НН ІТС може проводитися в онлайн режимі.

4.6 У разі проведення засідання вченої ради НН ІТС в онлайн режимі ведеться його відеозапис, який зберігається в ученого секретаря вченої ради НН ІТС.

4.7 Рішення про форму проведення засідання (очна / онлайн) приймає голова вченої ради НН ІТС, яке доводиться до відома всіх членів вченої ради НН ІТС не пізніше ніж за 5 календарних днів до визначеної дати проведення такого засідання.

4.8 Чергові засідання вченої ради НН ІТС проводяться відповідно до плану роботи вченої ради, що затверджується на початку навчального року. Порядок денний кожного засідання формує учений секретар відповідно до плану роботи вченої ради НН ІТС та поданих службових записок від керівників первинних структурних підрозділів.

4.9 Присутність членів вченої ради НН ІТС і наявність кворуму для проведення засідання засвідчуються ученим секретарем вченої ради НН ІТС, запис про що вноситься до протоколу засідання вченої ради НН ІТС.

4.10 Засідання вченої ради НН ІТС правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради НН ІТС приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Університету й нормативною базою Університету.

4.11 Участь членів вченої ради НН ІТС у засіданнях є обов’язковою. Підставою для відсутності члена вченої ради НН ІТС на засіданні є поважні причини, зокрема тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування в цей час на навчальних заняттях, засіданні спеціалізованої вченої ради, підвищенні кваліфікації з відривом від основного місця роботи, тощо. Член вченої ради НН ІТС особисто повідомляє голові вченої ради НН ІТС та/або секретарю вченої ради НН ІТС про свою відсутність.

4.12 Організаційне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності вченої ради НН ІТС забезпечує учений секретар вченої ради НН ІТС.

4.13 Для вирішення окремих організаційних, наукових та правових питань діяльності НН ІТС можуть створюватися постійні й тимчасові комісії і робочі групи для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд вченої ради НН ІТС.

4.14 Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради НН ІТС, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури й об’єктивність результатів таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради НН ІТС, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Лічильна комісія забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів вченої ради НН ІТС.

4.15 Засідання вченої ради НН ІТС є відкритими й гласними. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (представники факультетів / навчально-наукових інститутів / кафедр / інших структурних підрозділів, представники громадських об’єднань, студентства, засобів масової інформації тощо) без права участі у голосуваннях, про що зазначається у протоколі засідання вченої ради НН ІТС.