ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО від 24.09.18 р.

Submitted byadmin_its onсб, 07/12/2019 - 19:21

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Доповідь молодого вченого –  доповідає С. Суліма. Суліма_вересень_2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptx

 2. Стан кафедр щодо відповідності вимогам акредитації. Доповідач: В.В. Правило

 3. Про зміст  положень Закону України «Про освіту» стосовно мови викладання та завдання науково-педагогічних  працівників ІТС щодо їх виконання. Доповідач: В.В. Правило

4. Поточні справи.

4.1. Результати проведення конференції UkrMico-2018. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library

Доповідач: М.Ю. Ільченко, Л.О. Уривський, Л.С. Глоба

4.2. Про розробку рекомендацій щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС та організацію їх роботи.

Доповідач: Є.А. Якорнов

4.3 Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 30.09.2018 р.

Доповідач: О.І. Романов, Л.С. Глоба

4.4 Клопотання Кафедри телекомунікацій про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права на наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Доповідач: В.С. Явіся

4.5 Затвердження індивідуальних графіків складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

Інформація про академічну заборгованість студентів групи ТС-п81 додається.

Доповідач: Л.О. Уривський

4.6    Про призначення виконувачем обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС.

Доповідач: М.Ю. Ільченко

 1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2018.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: С. Суліма

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н. Наритник Т.М.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 2. СЛУХАЛИ:  Про стан кафедр щодо відповідності вимогам акредитації

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.  

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. , д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо зменшення кількості критеріїв акредитації, що не виконуються.

3. Завідувачам кафедр протягом місяця провести самоаналіз кафедр  на предмет виконання ними критеріїв акредитації та поінформувати про результат на наступному засіданні Вченої ради.

 1. СЛУХАЛИ: Про зміст  положень Закону України «Про освіту» стосовно мови викладання та завдання науково-педагогічних  працівників ІТС щодо їх виконання.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, д.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В., в.о. завідувача кафедри телекомунікацій,  к.т.н., доц. Явіся В.С., завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр додатково провести роз’яснювальну роботу серед НПП кафедр щодо виконання положень ст. 7 Закону України “Про освіту”.

3. Завідувачам кафедр та заступникам керівника інституту здійснювати періодичний контроль проведення навчальних занять викладачами на предмет виконання ними ч. 1 ст. 7 Закону України “Про освіту”.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Результати проведення конференції UkrMico-2018. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати Рекомендації, прийняті на заключному пленарному засіданні третьої Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018). Прийняти до виконання Рекомендації в частині зобов’язань співробітників ІТС.

2. Нагородити Подякою за значний вклад в підготовку та організацію третьої Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018):

– доцента кафедри ТС Созонник Галину Дмитрівну;

– інженера кафедри ІТМ Сак Ольгу Миколаївну.

3. Висловити неприпустимість практики необґрунтованого втручання в організацію Міжнародної конференції УкрМіКо з боку Української секції ІЕЕЕ, зокрема, у вигляді блокування офіційних документів щодо організації конференції на етапі підписання їх з боку керівних органів ІЕЕЕ; організації додаткового непрозорого рецензування доповідей з незрозумілими висновками щодо підсумків рецензування; непрозорих форм фінансування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції.

Врахувати недоліки організації УкрМіКо’2018, зокрема, при взаємодії з Українською секцією ІЕЕЕ, звернувшись до Європейського регіонального органу ІЕЕЕ, при організації наступної конференції УкрМіКо’2019.

Запропонувати науковцям ІТС активніше брати участь безпосередньо в роботі організації ІЕЕЕ на підставі фактичного членства.

4. Прикласти додаткові зусилля для залучення у роботу конференції закордонних вчених, зокрема, через обмін інформацією науковців ІТС, які беруть участь в закордонних наукових конференціях (BlackSeaCom та інш.).

5. Запросити викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів до активної участі в організації та проведенні конференції УкрМіКо’2019. Завдання щодо організації УкрМіКо’2019 обговорити на засіданні Вченої ради ІТС в січні 2019 року.

4.2. СЛУХАЛИ: Про розробку рекомендацій щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС та організацію їх роботи.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, проф., к.т.н. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

 1. Розмістити тимчасове положення щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС на сайт ІТС в Розділ «Деканат».

4.3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 30.09.2018 р.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

 1. Освітня складова підготовки в аспірантурі Вереса Л.А. та Гаєвого В.  виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2017/2018 навч. рік.

 2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Вереса Л.А. та Гаєвого В. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

4.4. СЛУХАЛИ: Клопотання кафедри телекомунікацій про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права на наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач:  в.о. завідувача кафедрою телекомунікацій к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

 1. Клопотати перед Вченою радою університету про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

4.5. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри ТС професора Уривського Л.О. щодо затвердження індивідуальних графіків складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

Інформація про академічну заборгованість студентів групи ТС-п81 додається.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити індивідуальні графіки складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

4.6. СЛУХАЛИ: Про призначення виконувачем обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС.

УХВАЛИЛИ:

 1. В зв’язку з тимчасовою хворобою Р.Л. Новогрудської покласти виконання обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС  на Л.О. Афанасьєву.

Голова Вченої ради ІТС                                       М.Ю. Ільченко
В.о. вченого секретаря                                       Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
24.09.2018
Номер протоколу
8