ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО від 23.04.18 р.

Submitted byadmin_its onсб, 07/12/2019 - 18:54

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Авдеенко Г.Л. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2018  квітень 2018.pdf​

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., доц. Ільницький А.І., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до відома.

2.    СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. прозвітував про навчально-вихвний напрямок діяльності ІТС за 2017р. Звіт навч-вих роботи_2017.ppt. Також, було приділено особливу увагу проблемі невідвідування занять студентами ІТС, наведені можливі причини таких пропусків.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-41 Ярмоленко Я., ст. групи ТЗ-41 Мінаєва Є., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., доц. Мошинська, к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами 1, 2 курсів, а також творчої складової навчального процесу, особливо серед магістрів з участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт та публікації студентів у фахових виданнях.

3. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання). Причому кураторів групи рекомендується призначати на весь період навчання. 

4. Зусилля Деканату по створенню творчої та активної навчальної, культурно-масової спортивно-оздоровчої та інтелектуальної атмосфери у студентському середовищі не у повній мірі підтримується на рівні кафедр, що відображається у низькому рівні участі викладачів в заходах, які організують студенти.

5. Прийняти роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2017 році до відому.

6. Організувати на рівні кафедр обмін думками (студенти, НПП, адміністрація) стосовно того як підвищити якість підготовки фахівців.

СЛУХАЛИ: Про закріплення кредитних модулів навчальних дисциплін Інформатика та Основи теорії кіл за кафедрами ІТС.. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. виклав присутнім інформацію стосовно того, що робочий навчальний план для 1ого курсу є єдиним для всіх кафедр ІТС. Через це забезпечення викладання дисциплін Інформатика та Основи теорії кіл повинна здійснюватися одними й тими самими викладачами на усіх кафедрах. Після аналізу контингенту НПП кафедр ІТС було прийняте рішення, що для дисципліни Інформатика заняття 1ого семестру будуть забезпечені викладачами кафедри ТЗ, а заняття другого семестру – викладачами кафедри ІТМ; для дисципліни Основи теорії кіл заняття 1ого семестру будуть забезпечені викладачами кафедри ТЗ, а заняття другого семестру – викладачами кафедри ІТМ. 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Явіся В.С., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В., к.т.н., доц. Ільницький А.І.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Затвердження ходу виконання індивідуального плану аспіранта 3 (4-для заочників) року підготовки та підсумки навчання в аспірантурі.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.   Затвердити результати виконання індивідуального плану аспіранта.

4.2. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомунікацій 2018". Заст. Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 127 доповідей, при конференції працювала виставка, приїздив один іноземний гість, учасники конференції представляли більше 10 міст України, були заявлені доповіді авторів з Молдови та Латвії. Виставка була проведена за підтримки радіоклубу «Політехнік», за результатами участі у виставці було вручено сертифікати.

ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.    Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.    Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

3.    В рамках проведення майбутніх конференцій сприяти представленню на виставках експонатів співробітників ІТС, які є виконавцями гос. договірних тематик.

4.3. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018. Д.т.н., проф. Уривський Л.О. відзначив, що на теперішній момент до програмного комітету надійшло 42 тези доповідей, з яких приблизно по 10 доповідей на кожну з секцій, кінцевий строк приймання тез – 30 квітня 2018р. Д.т.н., проф. Глоба Л.С. роз’яснила необхідність обговорення з авторами тез майбутніми учасниками конференції правил зазначення ФІО авторі для подальшої коректної індексації статей у Scopus.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

2.   Продовжити роботу стосовно підготовки та організації проведення конференції.

4.4. СЛУХАЛИ: Про присвоєння вчених звань співробітникам КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

4.5. СЛУХАЛИ: Представлення індивідуального графіку студентки 2-ого курсу Нездвецької Є.Д. у зв’язку з перемогою в конкурсі «Вожатий Артек-Буковель».

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

2.    Підтримати клопотання та надати індивідуальний графік.

4.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження робочих навчальних планів ІТС.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.   Затвердити робочі навчальні плани.

4.7. СЛУХАЛИ: Про модифіковану форму контракту та додаткової угоди з викладачем  КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                        Р.Л. Новогрудська​

Дата прийняття
23.04.2018
Номер протоколу
4