ІТС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 3 від 26.03.18 р.

Submitted byadmin_its onпт, 06/12/2019 - 01:03

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ:

Доповідь молодого вченого Мошинської А.В. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2018.​ березень 2018.pptx

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Основні завдання ІТС в напрямку гармонізації освітніх програм, акредитації та атестації кафедр. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про нововведення стосовно освітніх програм.

Діючий сертифікат на освітню програму рівня магістр закінчується. Для студентів ІТС планується навчання за двома освітніми програмами:

телекомунікації та інформаційно-телекомунікаційні технології. Строки затвердження нових освітніх програм – кінець березня 2018 року. До кінця квітня 2018 року необхідно внести пропозиції щодо покращення показників по кафедрам, які були зібрані в процесі проведеного восени 2017 року самоаналізу кафедр. Цей процес повинен вплинути на формування нових освітніх програм. Формат навчання за планом магістратури (згідно з новими освітніми програмами) ще не затверджений. Цикл загальних дисциплін для магістрів буде однаковим для студентів усіх кафедр ІТС. З вересня-жовтня 2018 року розпочнеться робота по формуванню акредитаційних справ. Акредитація планується на листопад 2018 року.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н.,

проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.,

УХВАЛИЛИ:

1. Кафедрам доопрацювати документи для формування нових освітніх програм та акредитаційних справ.

3. СЛУХАЛИ: Структура та процес викладання дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. виклав присутнім результати аналізу (проведеного викладачами кафедри ТЗ) стосовно процесу викладання дисципліни, а також висвітлив проблемні моменти, що стосуються такого процесу. Одним з основних моментів, які викликають занепокоєння є неналежна форма спілкування викладачів дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» зі студентами ІТС. Навчальна програма та робоча навчальна програма дисципліни зауважень не викликає, однак є багато негативних відгуків стосовно забезпечення процесу проведення пар з дисципліни (на лекціях викладачі не готують презентації з описом матеріалу, а малюють важкі креслення від руки на дошці, рекомендована література 1980х років, не належним чином проводиться компонента дисципліни, яка присвячена саме комп’ютерній графіці та інше).

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., к.т.н., доц. Трубаров І.В., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,

Мікляєв О.В., Гаврилюк В.

УХВАЛИЛИ:

1. Першому заступнику директора ІТС Правилу В.В. передати на кафедру нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки матеріали, що включають результати анкетування студентів, рекомендації вченої ради ІТС, перелік проблемних питань та побажання стосовно викладання дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» в ІТС.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення ХІІ Міжнародної Науково-технічної Конференції;ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2018;. Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції. В цьому році вперше в рамках конференції планується проведення семінару та виставки на якій будуть представлені сучасні макети та установки телекомунікаційного обладня.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції

стосовно доповідей на пленарному засіданні.

4.2. СЛУХАЛИ: Про переведення аспіранта Романюка А.В. (науковий

керівник проф. Лисенко О.І.) до складу кафедри телекомунікаційних систем.

ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити переведення.

 

Голова Вченої ради ІТС                                   М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                               Р.Л. Новогрудська​

Дата прийняття
26.02.2018
Номер протоколу
3