ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО від 26.02.18 р.

Submitted byadmin_its onпт, 06/12/2019 - 00:50

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Новогрудської Р.Л. про стан науки в області телекомунікацій за лютий 2018р. лютий 2018.pptx​​.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2017 рік та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про науковий напрямок діяльності ІТС за 2017р. Звіт з наук. роботи_2017.ppt.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги

2. Звіт заступника директора ІТС Кравчука С.О. з наукового напрямку діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Диференціація підсумків участі студентів у публікаціях та конференціях при підрахунку рейтингу студента для вступу у магістратуру.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.

- в обговоренні прийняли участь: д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф.

Правило В.В., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


УХВАЛИЛИ:

1. Обговорену інформацію врахувати комісії по вступній роботі,

2. Модифікувати систему кількісної оцінки балів за публікації вступників до магістратури.

3.2. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018. Д.т.н., проф. Уривський Л.О. прозвітував про дії виконані в рамках

підготовки до проведення конференції: було розіслано запрошення для участі в конференції у 26 організацій України, 30 організацій закордоном, 40 персональних запрошень закордонним спеціалістам, географія запрошень покриває 12 країн. Кінцевий термін подання матеріалів – 1 квітня 2018 року. Д.т.н., проф. Глоба Л.С. доповіла, що система перевірки на плагіат встановлена, відлагоджена та готова до перевірки поданих матеріалів.


ВИСТУПИЛИ:

к.т.н., проф. Якорнов Є.А., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.

3.3. СЛУХАЛИ: Особливості організації підготовки магістрів в 2018/2019р. по термінам та змісту підготовки. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. звернув увагу членів вченої ради на характерні особливості в процесі підготовки магістрів (6 курс): загальні дисципліни будуть начитуватися у потоці, передбачена можливість «змішаної» форми навчання (дистанційне навчання, індивідуальні завдання та заняття).


ВИСТУПИЛИ:

- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.

2. Першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. підготувати службову записку, у якій відобразити пропозиції стосовно організації підготовки магістрів в 2018/2019р. по процесу та змісту підготовки. Службову записку​

подати у метод. Відділ КПІ ім. Ігоря Сікорського.


3.4. СЛУХАЛИ: Затвердження звітів аспірантів ІТС (1 та 2 рік підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2017/2018 навчального року. Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачів кафедр (зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. глоба Л.С., заст. зав. кафедрою ТЗ, к.т.н., доц. Явіся В.С.) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 28.02.2018 р. Звітну інформацію наведено у таблиці:​

​​Назва кафедри\код спеціальності ​Прізвище, ініціали наукового керівника ​ ​Прізвище, ініціали аспіранта ​ ​​​Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч.оік ​
ІТМ/172​​ ​Кафедра телекомунікацій 172 Телекомунікації та радіотехніка​
Глоба​​ Л.С.​​ Гаєвий В.В.​​ ​Освітня складова: перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів наукова складова: виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо​
Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки-1 Сучасні технології надання сервісів та обробки великих даних – 1 Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1 Іноземна мова для наукової діяльності-1 Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності​​​​ ​Одна публікація в Український антарктичний журнал, Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды НАНЦ, Гаевой В. В., Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И.​
​​​РомановО.І​​​​​.​ ​ ​ ​Верес Л.А.​​ ​ ​ ​1. Телекомунікаційні технології та методи управління телекомунікаційними мережами-1. Екзамен оцінка: A 2. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки-1. Екзамен оцінка: A 3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Залік: зараховано. 4. Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності Зал​ік: зараховано. 5. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1. Екзамен: оцінка А​​​ ​ ​​1. Романов О.І., Нестеренко М.М., Верес Л.А., Гордашник Є.С. Модель розрахунку пропускної спроможності ІP-мультимедійної підсистеми (IMS) // Збірник наукових праць ВІТІ. – Київ, 2017. – Вип. №2– С. 92 – 100. 2. Романов О.І., Нестеренко М.М., Верес Л.А. Аналіз особливостей функціонування серверів реального часу в системі IMS на базі сучасних протоколів IP-телефонії.// Збірник наукових праць ВІТІ. – Київ, 2017. – Вип. №4​​ ​

 ​​ УХВАЛИЛИ:
     1. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Гаєвого, В.В., Верес Л.А. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

3.5. СЛУХАЛИ: Затвердження переліку питань, білетів та складу комісії до екзамену для вступу на третій рівень підготовки (PhD) на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ:
     - доповідач: заст.. директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О.
УХВАЛИЛИ:
     1. Затвердити перелік питань, білетів та складу комісії до екзамену для​ вступу на третій рівень підготовки (PhD) на 2018 рік.

4.6. СЛУХАЛИ: Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

ВИСТУПИЛИ:
     - доповідач: перший заст. директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.
УХВАЛИЛИ:
     1. Затвердити програму комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Голова Вченої ради ІТС                                      М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                                                  Р.Л. Новогрудська​

Дата прийняття
26.02.2018
Номер протоколу
2