Протокол №8 від 27.09.2021

Submitted byGleb Avdeyenko onпн, 24/01/2022 - 00:01

ПРОТОКОЛ №8

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 27.09.2021 р.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора ІТС з навчально-методичної роботи Правили В.В. та в.о. голови студентської радиди ІТС Лісовського К. про хід навчання у змішаному режимі.

Презентація Лісовський

ОБГОВОРЕННЯ: Глоба Л.С., Скулиш М.А.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до уваги.
 2. При перших ознаках розповсюдження корона вірусної інфекції у інститути оперативно реагувати та приймати необхідні міри безпеки.

 

2.1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора ІТС з навчально-методичної роботи Правили В.В. щодо підготовки до проведення самоаналізу. Черговий етап самоаналізу буде проходити з 20.09.2021 по 8.10.2021. Проаналізувати показники по кафедрам на рівні комісій факультету необхідно до 15.10.2021. Відбулися деякі зміни в ліцензійних умовах. Усі матеріали подаються дистанційно. Показники розділені по трьом групам: кадровий склад, загальні показники, держзамовлення. Акредитація PhD розпочнеться 23 грудня 2021 р.

ОБГОВОРЕННЯ: д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Дослідити зміни у вимогах до самоаналізу для подальшого аналізу показників по кафедрам на їх основі.

 

2.2. СЛУХАЛИ: Про результати аналізу успішності студентів ІТС за 2020/2021 н.р. від заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи Кононової І.В.

Презентація Кононова

ОБГОВОРЕННЯ: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до уваги.

 

2.3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр ІТС про виконання індивідуального плану роботи аспірантів за період 01.10.2020 р.– 30.09.2021 р.

 

Аспіранти 1 року підготовки

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2020-2021 навч.рік

 

Освітня складова:

перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів

Наукова складова:

1.виконана робота по дисертації,

2. публікації (кількість, рівень публікації);

3.конференції, тощо

 

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем  / 172

Уривський Л.О.

Будішевський О.В.

1.Англійська мова.

2.Науковий світогляд та етика культури науковця.

3.Філософська гносеологія.

4.Потенційна завадостійкість сигналів в низькоенергетичних каналах зв’язку.

 1. Робочі матеріали.

 

 1. Стаття.

Уривський Л.О., Будішевський О.В.

Fog-cloud-strategies of dynamic telecom-munication networks management / Information & Telecom-munication Sciences. – № 2, 2020, c.74-80.

 

 1. Конференція:

XV Міжнародна НТК «Перспективи теле-комунікацій», К.: ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.

 

Кафедра ІТМ 172 – Телекомунікації та радіотехнікеа

Астраханцев А.А.

Давидюк А.М.

1. Філософська гносеологія та епістемологія.

2. Соціальне проектування в дослідницькій діяльності.

3. Іноземна мова для наукової діяльності

4. Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах.

 

Тези конференцій:

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МЕРЕЖІ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» / А. М. Давидюк// Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ». – 2020.

Статті у фахових  виданнях:

IMPROVED CLUSTER MANAGEMENT METHOD FOR INDUSTRIAL “INTERNET OF THINGS” NETWORKS - A Davydiuk, A Astrakhantsev - Information and Telecommunication, 2020 - infotelesc.kpi.ua http://infotelesc.kpi.ua/article/view/221268

 

Телекомунікації/ 172

Романов О.І

Бурлака Г.Ю.

1) Філософські засади наукової діяльності – 2. Філософська гносеологія та епістемологія. – (4 ECTS)

2) Іноземна мова для наукової комунікації. – (3 ECTS)

3) Тенденції розвитку мереж SDN наступного покоління. – (5 ECTS)

4)Прикладні технології Інтернету речей. – (5 ECTS)

1) Аналіз наукових статей та електронних ресурсів по темі дисертації

Розробка першого розділу дисертації.

 

2) 5 публікацій

 

3)Стаття за темою дисертації, подана до друку на 4-й Міжнародній конференції IEEE по передовим інформаційним і комунікаційним технологіям – 2021

 

Опубліковані тези на МНТК  “Перспективи телекомунікацій”

Опубліковані тези на МНТК IEEE з передових інформаційних та комунікаційних технологій (AICT), Львів, 2021р

 

Опубліковані тези на МНТК  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процеса, Одеса, 2021 р

 

Опубліковані тези на МНТК “WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS”, Торонто, Канада. 2021р

Телекомунікацій/

172

Міночкін Д.А.

 

Юдін М.М.

1. Філософські засади наукової діяльності-1. Науковий світогляд та етична культура науковця. (2 ECTS).

2. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Іноземна мова для наукових досліджень. (3 ECTS).

3. Філософські засади наукової діяльності-2. Філософська гносеологія та епістемологія. (4 ECTS).

4. Іноземна мова для наукової діяльності-2. Іноземна мова для наукової комунікації. (3 ECTS).

5. Прикладні технології Інтернету речей. (5 ECTS).

1. Реферат «Огляд літератури за темою дослідження»

2. Розділ дисертації «Проблематика захисту інформації в системах Інтернету речей»

3. Розділ дисертації «ВСТУП»

4. Розділ дисертації «Опис моделі для експериментального дослідження застосування технології блокчейн на базі Ардуїно Уно»

5. Модель мережі ІоТ з використанням блокчейну для забезпечення захищеного процесу оновлення програмного забезпечення пристроїв ІоТ в мережі

6. Матеріали до публікації статті «Застосування технології блокчейн для забезпечення процесу оновлення ПЗ пристоїв ІоТ»

 

                       

 

Аспіранти 2ого року підготовки

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2020-2021навч.рік

Освітня складова:

перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів

Наукова складова:

1.виконана робота по дисертації,

2. публікації (кількість, рівень публікації);

3.конференції, тощо

Інформаційно-Комунікаційних Технологій та Систем, 172

Уривський Л.О

Солянікова В.Ю

1-й семестр

 • Організація науково-інноваційної діяльності-1
 • Потенційна завадостійкість сигналів в низько енергетичних каналах зв’язку-1
 • Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці
 • Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки
 • Методи оцінки ефективності функціонування телекомунікаційних систем-1

2-й семестр

 • Організація науково-інноваційної діяльності-2
 • Потенційна завадостійкість сигналів в низько енергетичних каналах зв’язку-2
 • Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці
 • Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці
 • Методи оцінки ефективності функціонування телекомунікаційних систем-2

 

 1. Розділи 1, 2.1.-2.3, 3.1.

 

2. Статті

2.1. Стаття:
Uryvsky L.,Solyanikova V. Analysis of Spatial-Time Characteristics of a

Radio Line with Multipath

within 5G Technology /

Information & Telecommunication Sciences

– № 1, 2020, c. 87-91

2.2. Стаття:

Уривський Л.,

Мошинська А., Соляніклва

В.Оцінка якості передачі

інформації в мульти-сервісних

системах на основі

гармонізації фундаментальної

теорії і сучасних стандартів

телекомунікацій /

Інфокомунікації – сучасність

та майбутнє/ IСМ’2020. –

Одеса: ОНАЗ. – 16-19.11.2020. –

с.с. 133-138.

2.3. Стаття:

Уривський Л.О., Солянікова В.Ю. Вплив на канал мобільного зв’язку в гігагерцовому діапазоні хвиль. -  К.: ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського, XV  Міжнародна НТК «Перспективи телекомунікацій», /Збірник матеріалів. – 2021, с.69…72.  

2.4. Стаття:

L. Uryvsky, A. Moshynska, V. Solianikova, B. Shmigel. Application of the Classical Noise Immunity Theory for Prediction of the Parameters of Perspective Multiservice Telecommunications in Accordance with Modern Digital Standards / Current Trends in Communication and Information Technologies: 2020 Springer Nature Switzerland AG, pp 38-59

 

3. Конференція:

XV  Міжнародна НТК «Перспективи теле-комунікацій», К.: ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського , 2021

Кафедра Інформаційно- телекомунікаційних мереж. Спеціальність: 172-Телекомунікації та радіотехніка

Глоба Л.С.

Гвоздецька Н.А.

1-й семестр

 1. Організація науково-інноваційної діяльності-1 – 2 кредити
 2. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 3. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки – 3 кредити
 4. Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах – 1 – 2 кредити
 5. Big Data та методи  її обробки – 1 – 2 кредити

2-й семестр

 1. Організація науково-інноваційної діяльності-2 – 2 кредити
 2. Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 3. Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 4. Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах – 1 – 3 кредити
 5. Big Data та методи  її обробки – 1 – 3 кредити
 1. Проведено експериментальне дослідження запропонованої методики та аналіз результатів дослідження.
 2. Підготовлено текст трьох розділів дисертації.
 3. Опубліковано статтю за темою дисертації у фаховому виданні (журнал “Системні дослідження та інформаційні технології”).
 4. Зроблено доповідь на Міжнародній конференції BlackSeaCom 2021, результати опубліковано у матеріалах конференції.
 5. Орієнтовний термін подання роботи на розгляд рецензентів і попередню експертизу: січень 2022 р.

Кафедра Інформаційно- телекомунікаційних мереж. Спеціальність: 172-Телекомунікації та радіотехніка

Глоба Л.С.

Прокопець В.А.

1-й семестр

 1. Організація науково-інноваційної діяльності-1 – 2 кредити
 2. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 3. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки – 3 кредити
 4. Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах – 1 – 2 кредити
 5. Big Data та методи  її обробки – 1 – 2 кредити

2-й семестр

 1. Організація науково-інноваційної діяльності-2 – 2 кредити
 2. Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 3. Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 4. Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах – 1 – 3 кредити
 5. Big Data та методи  її обробки – 1 – 3 кредити
 1. Поточні результати дисертаційного дослідження опубліковано у міжнародному фаховому виданні “Current Trends in Communication and Information Technologies 2021” (Springer).
 2. Зроблено доповідь на Міжнародній науковій  конференції “Інфокомунікації - сучасність та майбутнє”, м. Одеса, Україна. Матеріали доповіді опубліковано у матеріалах конференції.
 3. Розпочато роботу над програмною реалізацією кроків запропонованого підходу.
 4. Орієнтовний термін подання роботи на розгляд рецензентів і попередню експертизу: вересень
  2022 р.

Інформаційно-Комунікаційних Технологій та Систем, 172

Глоба Л.С.

Yu Junfeng

1-й семестр

 • Організація науково-інноваційної діяльності-1 – 2 кредити
 • Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 • Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки – 3 кредити
 • Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах – 1 – 2 кредити
 • Big Data та методи  її обробки – 1 – 2 кредити

2-й семестр

 • Організація науково-інноваційної діяльності-2 – 2 кредити
 • Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 • Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці – 3 кредити
 • Інтелектуальна обробка інформації в глобальних системах – 1 – 3 кредити
 • Big Data та методи  її обробки – 1 – 3 кредити

 

1. Розділи 1, 2.1.-2.3

 

Статті

2.1. Стаття у фахових виданнях:
Larysa Globa, Rina Novogrudska, Bohdan Zadoienko, Yu Junfeng. Ontology of scientific and educational institutions information. Information and Telecommunication Sciences. 2020. Vol. 2. № 2. P. 86-91

2.2. Закордонна конференція:

Larysa Globa, Rina Novogrudska, Maryna Popova, Bohdan Zadoienko, Yu Junfeng.
Ontology-Driven Approach to Research and Educational Organization Information Representation. Тhe 22nd International Conference on Advanced Computer Systems

2.3. Міжнародна конференція:

L.S. Globa, R.L. Novogrudska, B.O. Zadoienko and Yu Junfeng. ONTOLOGY-BASED APPROACH TO SCIENTIFIC
INSTITUTIONS INFORMATION REPRESENTATION. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій" ПТ-2021.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Телекомунікацій/ 172

Міночкін Д.А.

Дуля О.О.

1) Філософські засади наукової діяльності – 2. Філософська гносеологія та епістемологія. (4 ECTS)

2) Іноземна мова для наукової комунікації. (3 ECTS)

3) Тенденції розвитку мереж SDN наступного покоління. (5 ECTS)

4) Прикладні технології Інтернету речей. (5 ECTS)

1) Розробка першого розділу дисертації.

2) Опубліковані тези на міжнародній науково-технічній конференції “Перспективи телекомунікацій”.

3) Стаття за темою дисертації, подана до друку в фахове видання.

Телекомунікацій/ 172

Міночкін Д.А.

Рибак О.О.

 1. Організація науково-інноваційної діяльності -2 (2 ECTS)
 2. Прикладні технології Інтернету Речей -2 (3 ECTS)
 3. Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці (3 ECTS)
 4. Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці (3 ECTS)
 5. Аналіз даних в системах Інтернету Речей -2 (3 ECTS)
 1. Досліджено проблеми колізії передачі даних
 2. Досліджено математичну модель доступу до радіоканалів
 3. Досягнуто моделювання радіоканалів LoRaWAN
 4. Опубліковано 1- теза, 1- стаття
 5. Участь у міжнародній конференції Перспективи Телекомунікацій 2021
             

 

Аспіранти 3ого року підготовки

 

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2020/2021 навч.рік

 

 

Наукова складова:

1.виконана робота по дисертації,

2. публікації (кількість, рівень публікації);

3.конференції, тощо

4. орієнтовний термін подання роботи на розгляд рецензентів і попередню експертизу

 

Телекомунікаційних систем

172 телекомунікації та радіотехніка

Уривський Л. О

Шмігель Б. О.

Виконана робота по дисертації.

 • визначено властивості ШСС на основі моделей оцінки якості каналів зв’язку
 • порівняно характеристики завадостійкості ШСС та ВСС з еквівалентною енергією сигналу
 • створено єдину методики оцінки якості зв'язку
 • розраховано та порівняно значення ймовірностей символьної та бітової помилок в умовах низької енергетики за векторно-фазовим методом та допомогою формул Дж. Прокіса

 

Публікації

 1. Uryvsky L., A. Moshynska, V. Solianikova, Shmihel B. Application of the classical noise immunity theory for prediction of the parameters of perspective multiservice telecommunications in accordance with modern digital standards / Current Trends in Communication and Information Technologies, 2021, рр. 38-59 / monograph. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-76343-5_3 (Scopus)
 2. Uryvsky L., Shmihel B. Complex Methodology for Efficiency Evaluation of Discrete Information Transmission Systems / Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). – VOL 2, No 53 (2020), c. 55-61.

ISSN 3162-2364

 1. Uryvsky L., Shmihel B. Boundary parameters for a qualitative assessment of digital communication channels with specified reliability characteristics/ 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T).
 2. Уривський Л.О., Шмігель Б.О. Визначення завадостійкості СКК в умовах низької енергетики. / К.: ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
 3. XV Міжнародна НТК «Перспективи телекомунікацій», /Збірник матеріалів. – 2021, с.53…55..– Режим доступу:

http://conferenc.its.kpi.ua/proc/article/view/230207/228968

 

Конференції:

 1. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T)
 2. XV  Міжнародна НТК «Перспективи телекомунікацій», К.: ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 3. Орієнтовний термін подання роботи на розгляд рецензентів і попередню експертизу:

 1 травня 2022 року

 

Кафедра Інформаційно- телекомунікаційних мереж. Спеціальність: 172-Телекомунікації та радіотехніка

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

 1. Розпочато експериментальне дослідження запропонованої методики та аналіз результатів дослідження.
 2. Проведена підготовка тексту двох розділів дисертації.
 3. Закінчена програмна реалізація методу обробки данних
 4. Публікація “Analysis of clustering algorithms for use in the universal data processing system” Міжнародна науково-технічна конференція «OSTIS-2020»

Кафедра ІКТС. Спеціальність: 172-Телекомунікації та радіотехніка

Глоба Л.С.

Гаєвий В.В.

 1. Підготовлено матеріали для публікації у фаховому виданні (журнал “ Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна”).
 2. Розділи 2.1, 2.2, 2.3 дисертації
 3. Підготовлено інфрастурктуру для розробки прототипу та проведення першого етапу експериментального дослідження.
 4. Розроблено прототип мультисервісної системи, та апробовано алгортм виконання робочих процесів.
 5. Обсяг виконаної робота по дисертації – 75%
 6. Кількість публікації - 1

Телекомунікацій/ 172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

1. Обсяг виконаної роботи по дисертації (%), - 75%.

2. Загальна кількість публікації, що відповідають вимогам –«Порядку присудження наукового ступеня доктор філософії» - 4. Загальна кількість публікацій - 13.

Публікації за 2020/21 н.р.

1. О.І. Романов, М.М. Нестеренко, В.Б. Маньківський, І.О. Сайченко Модель оптимального розподілу навантаження в мережі доступу мобільного оператора//Вісник Черкаського державного технологічного університету № 3 (2020), C.20-29

2. Є.А. Літвінов, І.О. Сайченко Використання програмно конфігурованого радіо для дослідження передачі сигналів у видимому світлі// Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, стаття буде опублікована у Томі 32 (71) № 1, 2021. ISSN: 2663-5941 (Print), 2663-595X (Online)

3. Oleksandr I. Romanov, Ivan O. Saychenko, Anton I. Marinov, Serhii S. Skolets. Research of SDN network performance parameters using MININET network emulator/Information and Telecommunication Sciences, 2021, Number 1 (21), page 24 – 32.

3.Конференції

1. Атаманчук М.В., Сайченко І.О. Підвищення надійності функціонування мереж SDN методом резервування контролерів// Матеріали 15-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2021 р,. С. 116 – 119

2. Сайченко І.О. Використання сучасних цифрових засобів та технологій у викладацькій роботі// Всеукраїнська науково-педагогічна конференція "Сучасні тенденції підвищення якості освіти " 2021 Всеукраїнська серпнева конференція "Педагогічний пошук 2021", Київ, 2021 р,. усна доповідь

4. орієнтовний термін подання роботи на розгляд рецензентів і попередню експертизу — серпень 2022

               

 

Аспіранти 4ого року підготовки

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2020/2021 навч.рік

 

1.виконана робота по дисертації,

2. публікації (кількість, рівень публікації);

3.конференції, тощо

4. запланований термін подання дисертації на розгляд рецензентів і попередню експертизу

 

Живков О.П.

Камаралі Р.В.

1.Готовність дисертації:

Огляд літератури- 70%, теоретична частина - 50%,

2. Публікації:

 • М. Ilchenko, A.Zhivkov, R. Kamarali, M. Kopaniev, I. Saichenko Non-Lorentzian resonance characteristics of metamaterial cells in a waveguide // IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, Харків, 2020р.
 • Romanov, М., Kamarali, R., Saychenko, I. Оptimize optical data networks using sdn technologies // Матеріали 14-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2020 р., С 92-94.
 • Romanov, O.Nesterenko, M.Veres, L.Kamarali, R.Saychenko, I. Methods for calculating the performance indicators of ip multimedia subsystem (IMS) // Lecture Notes in Networks and Systems, 2021, 152, с. 229-256 
 • Zhivkov, R. Kamarali, M. Kopaniev, O. Krylach, I. Saychenko Аnomalous dispersion and group delay of metamaterial cells// Матеріали 14-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2020 р., С 269-271.

4. запланований строк завершення – весна 2022 року

 

 

УХВАЛИЛИ: За звітний період вважати індивідуальні плани роботи аспірантів усіх років підготовки виконаними в повному обсязі і рекомендувати подовжити її навчання в аспірантурі на 2021/2022 навчальний рік.

 

2.4. СЛУХАЛИ: Заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи Кононової І.В. з інформацією про створення міжнародного офісу на базі ІТС та призначення відповідальних за менеджмент міжнародної діяльності.

ОБГОВОРЕННЯ: д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: Для оптимізації співпраці, належного та своєчасного інформування здобувачів вищої освіти та НПП про актуальні можливості міжнародної та національної академічної мобільності та підготовки нових проєктних пропозицій за програмою Еразмус + створюється міжнародний офіс на базі ІТС та призначаємо відповідальних за менеджмент міжнародної діяльності:
1. Заступник директора з міжнародної діяльності ІТС – д.т.н., професор, професор кафедри ІКТС Глоба Л.С.

2. Координатор академічної мобільності ІТС – к.т.н, доцент кафедри телекомунікацій Цуканов О.Ф.

3. Координатор роботи НПП зі студентами які беруть участь у програмах академічної мобільності – д.т.н., с.н.с., професор кафедри ІКТС Скулиш М.А.

4. Координатор проєктів та програм, що спрямований на обмін студентів, аспірантів та НПП – к.т.н, ст. викладач кафедри ІКТС Попова М.А.

 

2.5. СЛУХАЛИ: Інформацію д.т.н., проф. Уривського Л.О. про стан підготовки до конференції UkrMiСo-2021. На поточний момент, подано 19 тез. У конференції планують прийняти участь вчені з інших країн (Італія, Німеччина, Грузія). Існують деякі проблеми з доступом до EasyChair. Залишаються деякі питання стосовно організації процесу рецензування.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Активізувати представників ІТС в контексті залучення до участі у конференції.

 

2.6. СЛУХАЛИ: Інформацію д.т.н., проф. Глоби Л.С. про хід підготовки до публікації монографії Lecture Notes in Networks and Systems (видавництва Springer) за результатами конференції ПТ-2021.

УХВАЛИЛИ: Продовжити роботу над монографією Lecture Notes in Networks and Systems (видавництва Springer) з врахуванням матеріалів поданих на конференцію UkrMiСo-2021.

 

2.6. СЛУХАЛИ: доповідь завідувача кафедри ІКТС Правили В.В. про  тематику дисертаційного дослідження докторанта кафедри 2021 року зарахування Астраханцева А.А.

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи докторанта кафедри ІКТС Астраханцева А.А. «Інтелектуальна система керування трафіком в мобільних мережах із забезпеченням заданого рівня захисту інформації».

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                              Михайло ІЛЬЧЕНКО 

 

Вчений секретар ІТС                                         Ріна НОВОГРУДСЬКА

Дата прийняття
27.09.2021
Номер протоколу
8