Нормативні документи супроводу освітнього процесу

Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки

 

https://osvita.kpi.ua/node/116

або

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/2020-2025-strategy.pdf

Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікацій

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/39

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/185

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-136.pdf

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/2020_HOH-39 ;

https://osvita.kpi.ua/node/178 

Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

https://kpi.ua/files/2020-01-23-d5.pdf

 

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/168

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf

Положення про індивідуальний навчальний план студента  КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/117

 

Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності

https://osvita.kpi.ua/node/186

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/124

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-103.pdf

Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf

або

https://osvita.kpi.ua/node/131

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

https://osvita.kpi.ua/node/181

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/37

або

https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/184

Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/172

Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

https://document.kpi.ua/2021_HY-173

Затверджені стандарти вищої освіти

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/121

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf

Положення про систему запобігання академічного плагіату в  КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/47

або

https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf

Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck

(таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)

https://document.kpi.ua/2017_1-437

Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/index.php/node/35

Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4)

https://osvita.kpi.ua/code

або

https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf

 

 

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.)

https://osvita.kpi.ua/node/182

або

https://document.kpi.ua/2021_HOH-128

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/2020_7-170

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_7-171.pdf

 

План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/2021_HY-103

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності

https://kpi.ua/academic-integrity

 

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/32

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-137.pdf

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/35

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

https://osvita.kpi.ua/node/368

або

https://document.kpi.ua/2020_HY-22

Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі

https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

https://osvita.kpi.ua/node/179

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/177

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/137

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-70.pdf

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/188

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/practical_training_period

 

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf

 

Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти,  з компаніями- партнерами/роботодавцями

https://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf

 

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 

https://document.kpi.ua/files/2020_7-153.pdf

 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf

 

Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

https://document.kpi.ua/files/2020_7-173a.pdf

 

Положення
про рейтингування науково-педагогічних працівників
КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/30

Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (ухвалено Методичною радою університету протокол № 7 від 27.02.2020 р.)

https://osvita.kpi.ua/node/30

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://osvita.kpi.ua/node/714

або

https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

http://ipo.kpi.ua/

 

Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов

https://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf

 

Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних

 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science»

https://document.kpi.ua/files/2017_1-261.pdf

Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf

Положення про конкурс на номінацію

«Молодий викладач-дослідник»

https://document.kpi.ua/files/2020_HOH-30.pdf

Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рік

https://kpi.ua/teacher-researcher

 

Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень

https://document.kpi.ua/2020_HOH-25

Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

https://document.kpi.ua/files/2020_2-82.pdf

 

Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографії

https://kpi.ua/best-textbooks-competition

 

Проведення самоаналізу діяльності кафедр університету

https://document.kpi.ua/files/2020_1-268.pdf

Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/op

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП

https://pk.kpi.ua/

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://osvita.kpi.ua/node/187

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181

Офіційний сайт відділу аспірантури

http://aspirantura.kpi.ua/

Документи до аспірантури

Договір про навчання в Університеті

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181

 

Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій

https://fl.kpi.ua/node/145

Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

 

Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf

Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/admin-rule

або

https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf

Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки

https://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf

 

Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf

 

Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/statute

або

https://kpi.ua/files/regulation.pdf

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://ela.kpi.ua/

 

Платформа дистанційного навчання «Сікорський»

https://www.sikorsky-distance.org/  

Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://www.library.kpi.ua/

Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://sport.kpi.ua/

Оздоровлення

https://relax.kpi.ua/

Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://ecampus.kpi.ua

Розклад занять та екзаменаційних сесій

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx

Центром розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://rabota.kpi.ua/

ННЦ ПС «Соціоплюс»

https://socioplus.kpi.ua/

Студентської соціальної служби

http://sss.kpi.ua/

Кабінет психолога Студентської соціальної служби

https://psybooking.simplybook.it/v2/

Кабінет психологічного консультування

https://kpi.ua/kpk

Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://studmisto.kpi.ua/

Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ»

https://studmisto.kpi.ua/polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya/