Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Редактор вмісту

 

Назва кафедри - Телекомунікаційних систем
Назва спеціалізації, за якою здійснюється підготовка - Телекомунікаційні системи та мережі
 

Спеціалізація "Телекомунікаційні системи та мережі"
 
Спеціалізація "Телекомунікаційні системи та мережі", і спеціальність №172 "Телекомунікації та радіотехніка", за якою готує спеціалістів кафедра телекомунікаційних систем - має фундаментальну назву, є спадкоємницею спеціалізації, і характеризується перспективою: бакалавр -> магістр -> кандидат наук -> доктор наук, із однойменною назвою "Телекомунікаційні системи та мережі".
 
   Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв'язку наступного покоління (мультисервісних мереж), які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення  універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів (Soft Switch), а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв'язку.
 
   Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:
впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) телекомунікаційних систем та мереж;
•синтезу сучасних мультисервісних мереж;
•проведення перепланування і модернізації телекомунікаційних систем та мереж.
•методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління телекомунікаційними системами та мережами
•​планування та проектування фотонних (волоконно-оптичних) високошвидкісних транспортних систем та мереж;
•особливостей організації телекомунікаційних мереж при розгортанні та експлуатації технологій стільникового зв'язку 3-го (3G), 4-го (4G), 5-го (5G) поколінь;
•планування мереж синхронізації операторів зв’язку;tксплуатації технічних засобів телекомунікаційних систем та мереж;
•технологій технічного та криптографічного захисту інформації;
•розрахунку параметрів адаптивних телекомунікаційних систем;
•створення віртуальних приватних мереж (VPN) на базі технології MPLS;
•налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь.
 
   Cпеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. network.PNG
 
   Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу, налагодження, контролю, діагностування стану обладнання та програмного забезпечення інформаційних і телекомунікаційних систем, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, обладнання доступу та кінцевих пристроїв користувача.
 
   Pівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та впровадженню нових та інноваційних телекомунікаційних систем та мереж для створення архітектури мереж та систем новітніх поколінь (NGN, FGN) у відповідності до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та інших інституцій і реалізації на базі цієї архітектури надання нових інфокомунікаційних послуг.

   Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по прогнозуванню напрямів розвитку систем телекомунікацій, здійсненню наукових досліджень за цими напрямами, впровадженню нових напрямків розвитку телекомунікаційних систем та мереж.
 
Рубрика в класифікаторі професій
 
Назва спеціальності - Телекомунікаційні системи та мережі
Назва спеціалізації - Телекомунікаційні системи та мережі
Кваліфікаційний рівень - бакалавр, спеціаліст, магістр
Форми навчання - денна, заочна
Унікальні знання, вміння та навички якими володіють випускники (якими методами володіють, участь у науковій та проектній діяльності, досягнення студентів): 
Кафедра телекомунікаційних систем готує фахівців, які здатні проектувати мережі для передачі великих потоків інформації і з великою швидкістю, вирішувати задачі маршрутизації цих потоків, забезпечувати високу якість передачі даних, управляти і сінхронізувати мережі зв’язку в цілому і кожній її ланці окремо, використовувати цифрові системи і інтелектуальні комп’ютерні технології.
Теми дипломних робіт (основні напрямки магістерських досліджень) - На кафедрі телекомунікаційних систем магістри досліджують енергетичні характеристики над широкосмугових сигналів, розповсюдження коротких електромагнітних імпульсів у диспергуючих середовищах, одновимірні фотонні кристали на діелектричних резонаторах, інформаційні можливості систем безпроводового зв’язку при застосуванні різних технологій, ефективність використання частотно-часових та енергетичних ресурсів в системі зв’язку стандарту UMTS при застосуванні технології передавання даних багатопозиційними сигналами. Дипломні роботи спеціалістів присвячені аналізу та побудові блок-схем передавачів і приймачів UWB–сигналів, волоконно-оптичним системам передавання спектрального ущільнення, розробці рішень щодо контролю розподільчої мережі тактової синхронізації системи стільникового зв’язку GSM, реконструкції телефонних мереж на базі різноманітних систем комутації, розробці програмних лабораторно-дослідницьких комплексів дослідження завадостійкості надлишкових кодів в каналах заданого типу. Бакалаври проводять дослідження інформаційних властивостей багатоканальних цифрових каналів зв’язку, розробляють модулі кодування для програмного лабораторного комплексу дослідження завадостійкості надлишкових кодів в каналах заданого типу, аналіз побудови сучасних телекомунікаційних мереж.
Місця проходження практики ” ВАТ Укртелеком, ТОВ «Голден Телеком», ЗАТ “”ДАТАГРУП”", ЗАТ “”Київстар Дж.Ес.Ем.”", ЗАТ “”Український Мобільний Зв’язок”", ТОВ “”Глобал Телеком”", ВАТ “”Бамкомзв’язок”", АТ “”Банк”"ТАВРИКА”",  Huawei Technologies Co., LTD., “”ІНВЕКС Телеком”" т.і.”
Ким можуть працювати випускники відповідно до державного класифікатора професій -  Випускники ІТС можуть працювати в якості керівників середнього та нижчого рівнів управління, спеціалістів виробничих підрозділів підприємств, консультантів з інформаційного забезпечення.
Бакалаври можуть працювати на інженерних посадах телекомунікаційних компаній та організацій з експлуатації та обслуговування апаратури.
Магістри можуть працювати на організаційних науково-дослідних та керівних посадах в галузі телекомунікацій і виконувати наукові дослідження та розробки інформаційно-телекомунікаційних технологій, приймати тактичні та стратегічні рішення з технологічних задач роботи обладнання систем та мереж зв’язку.
Де працюють випускники -
Випускники ІТС працюють в установах державної та недержавної форм власності: ВАТ “Укртелеком”, „Датагруп”, МТС, „Київстар”, ЗАТ “УкрСат”, „Голден Телеком”, “Воля Кабель”,  “Моторола”, „HUAWEY TECHNOLOGIES”, банківських установах – “Банкомзв’язок”,  в компаніях з інформаційними послугами ТОВ “Комп’ютер та сервіс”, ТОВ “Телеком – дистрибюшен”, СП ТОВ  “Інтернешнл Телеком’юнікешен Компані”, НДЦ „Квазар” та в багатьох інших.
Додаткова освіта: ІТС готує фахівців за другою вищою освітою за спеціальністю: Інформаційні мережі зв’язку​