Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Перелік предметів

 
  
Опис
  
  

 Кредитний модуль «Мережні технології - 1. Основи мережних технологій» (код НП-03/1) входить до дисципліни «Мережні технології», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в шостому семестрі відповідно до навчального плану.

Метою вивчення кредитного модуля «Мережні технології - 1. Основи мережних технологій» є формування у студентів системи знань про сучасні мережні технології, які потрібні майбутньому фахівцю для проектування, будівництва і технічного супроводу локальних і глобальних мереж з використанням загальновизнаних стандартів і рішень. В кредитному модулі «Мережні технології - 1. Основи мережних технологій» дається систематичний виклад основних концепцій, моделей і стандартів сучасних комп’ютерних мереж; детально розглядаються базові концепції Ethernet-комутації в локальних мережах і використання у багаторівневих локальних мережах технологій віртуальних локальних мереж та протоколу покриваючого дерева STP. Студенти вивчають основи технологій глобальних мереж та видаленого доступу, їх сучасний стан та основні тенденції розвитку.

  
Кредитний модуль «Мережні технології -2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» (код НП-03/2) входить до дисципліни «Мережні технології», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в сьомому семестрі відповідно до навчального плану.

 

Метою вивчення кредитного модуля «Мережні технології - 2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» є формування у студентів системи знань про сучасні мережні технології, які потрібні майбутньому фахівцю для проектування, будівництва і технічного супроводу локальних і глобальних мереж з використанням загальновизнаних стандартів і рішень. В кредитному модулі «Мережні технології - 2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» розглядаються питання щодо маршрутизації IP трафіку в корпоративних мережах та мережі Internet, робота прикладних протоколів і служб стеку TCP/IP та основи мережного адміністрування.

  
Кредитний модуль «Теорія електричного зв’язку» (код НП-04/1) входить до дисципліни «Теорія електричного зв’язку» яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в четвертому семестрі відповідно до навчального плану.

 

Мета дисципліни - надати теоретичні знання і практичні вміння в області передачі повідомлень по каналам електрозв’язку.
Завдання кредитного модуля:
- формування  математичного уявлення повідомлень, сигналів та завад в системах передачі повідомлень;
-  вивчення методів формування та процесів перетворень сигналів при передачі повідомлень;
- створення математичної та понятійної бази для наступних загально інженерних і спеціальних дисциплін.

  
Кредитний модуль «Теорія електричного зв’язку» (код НП-04/2) входить до дисципліни «Теорія електричного зв’язку» яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

 

Мета дисципліни - надати теоретичні знання і практичні вміння в області передачі повідомлень по каналам електрозв’язку.
Завдання кредитного модуля:
- вивчення основ  теорії завадостійкості та оптимального приймання повідомлень,
- формування вміння розрахунків пропускної здатності систем електрозв’язку,
- вивчення методів ефективного та завадостійкого кодування,
- знайомство із методами підвищення ефективності та оптимізації систем зв’язку;
- створення математичної та понятійної бази для наступних загально інженерних і спеціальних дисциплін.

  

 Кредитний модуль «Основи теорії телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/1) входить до дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вибіркової частини програми підготовки бакалаврів зі спеціальності за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в першому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Основи теорії телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/1) має за мету дати студентам теоретичні знання про принципи структурно-топологічної і організаційно-технічної побудови телекомунікаційних мереж різного призначення, основні закономірності їх побудови і функціонування, необхідні для системного проектування і дослідження як конкретних мереж зв'язку, так і їх типових компонентів.
Завданням вивчення кредитного модуля «Основи теорії телекомунікаційних мереж» дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація» є вироблення у студентів системного підходу, щодо знань і вмінь студентів:
- знання теоретичних основ побудови телекомунікаційних мереж;
- знання основних характеристик і параметрів телекомунікаційних мереж;
- знання основних моделей, які акцентовані на побудову телекомунікаційних мереж і типових процесів, що протікають у них;
- знання принципів організаційно-технічної побудови телекомунікаційних мереж;
- знання основних закономірностей функціонування телекомунікаційних мереж;
- знання основних методів і методик розрахунку та оцінки параметрів телекомунікаційних мереж і їх складових.

 

 

  

 Кредитний модуль «Керування телекомунікаційними мережами» (код ЗП-03/2) входить до дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вибіркової частини програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Керування телекомунікаційними мережами» (код ЗП-03/2) має за мету дати студентам теоретичні знання про принципи організаційно-технічної побудови систем управління телекомунікаційними мережами різного призначення, основні закономірності їх функціонування, методи формування плану розподілу навантаження.
Після вивчення кредитного модуля студенти повинні знати:
- загальну модель управління  телекомунікаційною мережею;
- класифікацію систем управління телекомунікаційними мережами;
- алгоритмічні структури систем управління телекомунікаційною мережею та систем управління встановленням з’єднання;
- принципи організаційно-технічної побудови централізованих, зонових, децентралізованих та комбінованих систем управління телекомунікаційними мережами;
- вплив обхідних шляхів на якість функціонування телекомунікаційних мереж;
- методи управління використання обхідних шляхів (пороговий, перебудов, маршрутного пріоритету, хвильовий).

  

Кредитний модуль «Комутаційні системи телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/3) входить до дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вибіркової частини програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в шостому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення цього кредитного модуля «Комутаційні системи телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/3) має за мету дати студентам теоретичні знання з принципів структурно-функціональної та принципової побудови систем комутації, що застосовуються на телекомунікаційних мережах різного призначення, основних закономірностей їх побудови та функціонування, необхідних для системного проектування та дослідження як комутаційних систем певного типу, так і типових компонентів, а також практичні навики з типового проектування комутаційних систем і розрахунку їх основних параметрів.
Після вивчення кредитного модуля студенти повинні знати:
1.       теоретичні основи побудови систем комутації (СК) телекомунікаційних мереж;
2.        функціональний склад і принципи структурної побудови СК каналів і пакетів;
3.       сутність основних систем забезпечення комутаційного процесу на телекомунікаційних мережах;
4.       основи алгоритмічного забезпечення СК;
5.       принципи побудови аналогових, просторових і часових комутаційних полів цифрових систем комутації;
6.       принципи побудови і основи функціонування пристроїв і комплексів управління СК;
7.       основні методики розрахунку й оцінки основних параметрів СК; можливості і технічне рішення основних базових типових СК.

  

 Кредитний модуль «Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» (код ЗП-09/1) входить до дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)»/код ЗП-09, яка має статус вибіркової навчальної дисципліни за циклом дисципліни за вибором ВНЗ програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі», 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в сьомому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» (код ЗП-09/1) має за мету формування системи знань та творчого потенціалу, навичок і умінь у студентів в області фізичних основ роботи і побудови електронних пристроїв зв’язку, які використовують електричні та оптичні кабельні лінії передачі, а також по основних принципах побудови багатоканальних систем передачі телекомунікаційних транспортних мереж, її каналоутворюючої апаратури, необхідні при проектуванні систем і мереж телекомунікацій..
Завданням вивчення кредитного модуля «Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» (код ЗП-09/1) дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)» код ЗП-09 є вироблення у студентів системного підходу, щодо знань і вмінь наступного:
-        фізичні явища та процеси, які мають місце при розповсюдженні електромагнітних сигналів в кабельних лініях передачі;
-        конструктивні та електричні характеристики оптичних, коаксіальних і симетричних кабелів зв'язку;
-        принципи побудови телекомунікаційних транспортних мереж/ТТМ (первинних мереж зв'язку – ПМЗ);
-        порядок нормування параметрів каналів і трактів ТТМ;
-        основні напрямки розвитку багатоканальних систем передачі в Україні;
-        основи побудови та проектування каналоутворюючої апаратури багатоканальних систем передачі;
-        вимірювати та розраховувати параметри сигналів, що розповсюджуються в кабельних лініях передачі;
-        оцінювати взаємний вплив між різними лініями зв’язку;
-        обґрунтовувати вибір типів кабельних ліній передач при розробці засобів телекомунікації;
-        перевіряти й оцінювати працездатність апаратури й устаткування багатоканальних систем передачі.

 

  

 Кредитний модуль «Основи побудови кабельних мереж» (код ЗП-09/2) входить до дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)»/код ЗП-09, яка має статус вибіркової навчальної дисципліни за циклом дисципліни за вибором ВНЗ програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі», 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в восьмому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Основи побудови кабельних мереж» (код ЗП-09/2) має за мету формування системи знань та творчого потенціалу, навичок і умінь у студентів в області основних принципів побудови устаткування лінійного тракту багатоканальних систем передачі телекомунікаційних транспортних мереж, що необхідні при проектуванні систем і мереж телекомунікацій.
Завданням вивчення кредитного модуля «Основи побудови кабельних мереж» (код ЗП-09/2) дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)» код ЗП-09 є вироблення у студентів системного підходу, щодо знань і вмінь студентів наступного:
-      фізичних явищ і процесів, які визначають будову і роботу сучасних і перспективних електронних засобів телекомунікацій, а також використовують електричні та волоконно-оптичні лінії передачі;
-      виховання у студентів методичних навичок застосування отриманих знань для глибокого розуміння роботи електронних пристроїв з метою прогнозування їх роботи в різних режимах передачі інформації;
-      побудови та проектування устаткування лінійного тракту багатоканальних систем передачі;
-      порядок нормування параметрів каналів і трактів ТТМ;
-      основні напрямки розвитку багатоканальних систем передачі в Україні.

  

 Кредитний модуль «Електроживлення ТКС» (код ВП-05) входить до дисципліни «Електроживлення ТКС», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вільного вибору студентів підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань про сучасні системи електроживлення засобів зв'язку, які потрібні майбутньому фахівцю для аналізу і розрахунку окремих функціональних елементів цих систем.
Завдання кредитного модуля дисципліни є оволодіння сучасними методами та технологіями побудови пристроїв електроживлення телекомунікаційних систем; вивчення схемних рішень основних функціональних вузлів пристроїв електроживлення телекомунікаційних систем; оволодіння методами розрахунку окремих функціональних вузлів пристроїв електроживлення телекомунікаційних систем.