Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Видання кафедри

 
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
Анотація
  
  
    Підручник «Основи теорії телекомунікацій» призначений для студентів, курсантів, слухачів і аспірантів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» та вивчають нормативну дисципліну «Теорія електрозв’язку», готують кваліфікаційні, магістерські або дисертаційні роботи, дослідження яких пов’язані з сучасними телекомунікаційними системами та методами підвищення якості передавання інформації каналами електрозв’язку. Матеріал підручника може бути корисний також інженерам-практикам, які вирішать поповнити знання в телекомунікаційній галузі при підвищенні рівня своєї кваліфікації.
    Підручник підготовлений авторським колективом провідних викладачів трьох інститутів, що входять до складу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації – кандидатами технічних наук, доцентами О.В. Корнейком, С.П. Лівенцевим, О.П. Лежнюком і Л.М. Саковичем; Військового інституту телекомунікацій та інформатизації – кандидатом технічних наук, доцентом О.В. Кувшиновим; Інституту телекомунікаційних систем – доктором технічних наук, доцентом Л.О. Уривським. Загальну редакцію матеріалу підручника здійснив проректор НТУУ «КПІ» з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор М.Ю. Ільченко.
    Матеріал підручника написаний українською мовою та багато ілюстрований. Обсяг матеріалу підручника – 786 стор., тираж – 500 прим.
http://its.kpi.ua/ts/SiteAssets/pictures/book_osn_teor_telecom.jpg
  
 
    Монографія є вступом в теорію розсіювання електромагнітних хвиль на системах високодобротних діелектричних резонаторів (ДР), розміщених у різноманітних мікрохвильових лініях сучасної техніки НВЧ. Теорія ДР розвивається на основі послідовного використання методів технічної електродинаміки як розв'язання системи рівнянь Максвелла для широкого кола задач власних коливань ДР, методу власних частот, задач дифракції електромагнітних хвиль на різних діелектричних структурах у мікрохвильових лініях. Наводяться нові оригінальні конструкції фільтрів, розраховуються їх характеристики.
    Для фахівців, які займаються питаннями техніки НВЧ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.
  

    Теорія електричного зв’язку. Дослідження властивостей і характеристик сигналів електрозв’язку: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» усіх форм навчання / Уклад.: Г.Д. Созонник, Л.О. Уривський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 52 с.

  
    Розглянуто типові структури мереж, методи визначення їх основних структурних характеристик, методи вибору оптимального напряму до заданого вузла комутації, види систем нумерації, рівнобіжний метод побудови оптимального плану розподілу каналів, метод визначення навантажень і кількості каналів на обхідних напрямах. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  
    На прикладі впровадження електронної комутаційної системи як опорно-транзитної станції розглянуто методику проектування внутрішньостанційних навантажень на мережі. Наведено методики розрахунку з’єднувальних ліній між станціями різних систем та методики розрахунку обладнання систем МТ20/25, EWSD, ALCATEL 1000 E-10, 5ESS.
    Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  
    У посібнику наведено стислий опис інструментарію пакету Electronics Workbench та застосування його для дослідження властивостей і характеристик електричних схем, вузлів та пристроїв шляхом імітаційного моделювання за допомогою ПЕОМ під час лабораторних занять з дисциплін «Електроживлення систем електрозв’язку», «Елементна база електричних апаратів», «Теоретичні основи електричних кіл та сигналів», «Технічна електродинаміка», «Аналогова та цифрова електроніка», «Обчислювальна техніка та мікропроцесори». Посібник може бути корисним під час імітаційного моделювання будь-яких електричних кіл на лабораторних заняттях з інших дисциплін або вдома під час самостійної роботи студентів.
    Для студентів вищих технічних навчальних закладів відповідних спеціальностей, аспірантів, розробників електронної апаратури широкого призначення, а також усіх, хто цікавиться імітаційних моделюванням у галузі електроніки.
  
    Розглянуто аналогово-цифрове та цифро-аналогове перетворення АЦП/ЦАП, рівномірне та нерівномірне АЦП, дискретизацію та квантування, шум (похибку) квантування, основні параметри сучасних кодексів та кофідеків, компадування мовних сигналів (стиснення динамічного діапазону, підвищення або вирівнювання захищеності). Наведено приклади розв’язання деяких типових задач та запитання для самоконтролю до кожного розділу.
    Для студентів усіх форм навчання та студентів-іноземців за напрямами підготовки 6.050903 «Телекомунікації», 6.0910 «Електронні апарати».
Вкладення
  
У прикладених файлах містяться інформаційні сторінки викладача кафедри Максимова В.В.
 

 Редактор вмісту