Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Сьогодні

 
Кафедра телекомунікацій - це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи - Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який третій рік поспіль очолює академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна». Вже більш ніж 20 років кафедру очолює український вчений в галузі передачі та обробки інформації - академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Ільченко Михайло Юхимович.

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • 1-й рівень (Бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
  • 2-й рівень (Магістр) - 1 рік 9 місяців, 1 рік 4 місяці;
  • 3-й рівень (Доктор філософії) - 4 роки.
Спеціальність Освітні програми
“Телекомунікації і радіотехніка” "Інженерія та програмування інфокомунікацій"


Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 8 професорів; 7 доцентів; 10 старших викладача; 1 асистентів. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-лабораторна база складається з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 8 лабораторій, які обслуговують 7 штатних співробітників навчально-допоміжного персоналу.

 

 2002 рік

 

Початок 2002 року ознаменувався значною подією в житті кафедри. У лютому 2002 року за наказом ректора №1-6 від 17 січня 2002 року був створений Інститут телекомунікаційних систем (ІТС), у складі якого і діє кафедра телекомунікацій. На чолі новоствореного інституту став академік НАН України М.Ю.Ільченко.

 

 1999 рік

 

Перший випуск 1999 року – 32 студента:Абрамов А.О., Андріашевич О.Л., Арнаута Б.В., Дорошенко Б.В., Гуленко А.О., Іванов В.М., Калініченко О.В., Ковтун С.І., Коломацький А.О., Краштан О.В., Кушко І.О., Лаврентьєв А.О., Ларін А.О., Ларіна Т.А., Любченко Г.М., Медовкін А.Ю., Морозов Т.В., Поляков І.Л., Репік О.О., Семенов К.А., Скрипченко С.І., Сичов А.В., Теременко А.О., Трандаш М.М., Торба Ю.М., Чалюк В.В., Черніков В.О., Хотиненко К.О., Цюзь О.В., Широчкін В.В., Яцук В.Г., Джміль Гаванмех

Захист 1-х бакалаврських робіт на кафедрі
1-й випуск групи ВТ-31
Київскький політехнік" від 25.03.1999 року
 

 1994 рік

 

З 1994 р. на кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за планом аспірантури НТУУ "КПІ". Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації здійснюється також за лінією здобуття наукового ступеня. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється за спеціальностями:

  • "Телекомунікаційні системи та мережі";
  • "Антени та пристрої мікрохвильової техніки";
  • "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"
  • "Радіотехнічні та телевізійні системи"
.
 

 1993 рік

 

Кафедра телекомунікацій (тоді кафедра засобів телекомунікацій) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" створена у травні 1993 року за наказом ректора №1-83 від 11 травня 1993року.

Робочий момент наради з відкриття кафедри засобів телекомунікацій (1993 рік)

«З метою забезпечення потреб України у фахівцях телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж за рішенням Вченої ради КПІ від 5 квітня та згідно Постанови президії АН України №101 від 16 квітня 1993 року з травня нинішнього року в Київському політехнічному інституті створено кафедру засобів телекомунікацій. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі розробки та експлуатації апаратно-програмних комплексів телекомунікаційних пристроїв та мереж, космічних систем навігації, зв’язку і телебачення. Кафедра має розпочати з 1993/94 навчального року підготовку спеціалістів з контингентом 25 осіб набору на 1 курс. В організації навчальної та виконанні наукової роботи буде використовуватись науково-технічний потенціал науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки «ТОР». В. о. завідуючого кафедрою засобів телекомунікацій призначено д. т. н., проф. М. Ю. Ільченка … » Інститутські вісті 1993 рік

Зі створенням кафедри в Україні почалась підготовка розробників телекомунікаційних систем та мереж незалежно від їх відомчої належності. В створення і розвиток кафедри великий внесок зробили завідуючий кафедрою академік НАН України доктор технічних наук професор Ільченко Михайло Юхимович, професори кафедри Доровських А.В., Вінницький В.П., Щербіна Л.П., Лебедєв О.М., Ліпатов А.О.