Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
  
  
  
03.06.2019

Протокол № 5

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 03.06.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.

Доповідач: Бугаєнко Ю.

 

2. Удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

Доповідачі: Правило В.В., Якорнов Е.А., Кравчук С.О., Мікляєв О.В., представники студради ІТС.

 

3. Підготовка до вступної компанії

Доповідач: Правило В.В.

 

4. Про хід взаємодії кафедр ІТС із компаніями-партнерами ІТС

Доповідачі: керівники кафедр

5.Поточні справи.

4.1. Результати ректорського контролю.

Доповідач: Правило В.В.

 

4.2. Розгляд конкурсних справ.

Доповідач: Правило В.В.

 

 

 

1.    СЛУХАЛИ: ДоповідьБугаєнко Ю. про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.​

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.    СЛУХАЛИ: Про удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., проф.  Якорнов Е.А., Мікляєв О.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С., представники студради ІТС (Цимбал Г, Буглак Д., Дорошенко А., Ганжа Я., Пономаренко І, Бойченко Н, Жара К.)

 

УХВАЛИЛИ:

1.    З метою поширення інформації та координації дій між керівництвом ІТС та студентами ІТС рекомендувати Студраді ІТС визначити відповідальних із числа активу студентів за основними напрямками діяльності інституту: навчально-методична робота, організаційно-виховна робота, науково-інноваційна робота та господарська робота.

 

2.     Для покращення науково- інноваційної складової поширити інформацію щодо науково-дослідницьких груп та гуртків ІТС у соціальних мережах, зазначивши також посилання на дану інформацію на сайті ІТС http://www.its.kpi.ua та сайтах кафедр (http://tk-its.kpi.ua/uk/node/114, http://www.its.kpi.ua/ts/Pages/ScienceWork/, http://www.its.kpi.ua/ndcmd/).

 

3.    Організувати у 2019-2020 навчальному році відкриту лекцію щодо ознайомлення студентів з основними напрямкам наукових досліджень в ІТС.

 

4.    Розповсюдження між студактивом та співробітниками ІТС інформації, що стосується питань повсякденної діяльності, реалізувати через секретарів кафедр.

 

5.    Для покращення умов навчання а також благоустрою корпусу №30 та прилеглої території запропонувати Студраді ІТС розглянути питання щодо організації чергування студентів в корпусі №30 та періодичного наведення порядку на закріпленій за інститутом території.

 

6.    Рекомендувати адміністрації ІТС активно сприяти ініціативним проектам студентів щодо покращення умов навчання, доступу до мережі Інтернет, благоустрою корпусу №30 та прилеглої території.

7.    Питання, які стосуються повсякденного забезпечення життєдіяльності студентів, вирішувати на рівні керівництва кафедр та інституту. Пропозиції, що стосуються загальноуніверситетських питань, попередньо обговорювати з керівництвом ІТС.

8.    Проводити зі студентами роботу з питань збереження та дбайливого відношення до майна та матеріальних цінностей в приміщеннях та навчальних аудиторіях корпусу №30.

 

3      СЛУХАЛИ: Підготовка до вступної компанії. Правило В.В. повідомив присутніх про строки подачі документів.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома

 

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Результати ректорського контролю.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

 

4.2  СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ на заміщення посади : Явіся В.С., Мошинська А.В..

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента кафедри телекомунікацій Явісю В.С. та доцента кафедри телекомунікаційних систем - Мошинську А.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
22.04.2019

Протокол № 4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 22.04.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в областітелекомунікацій за квітень 2019.​ 

Доповідач: Верес Л.А.

 

2. Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Поточні справи.

3.1. Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.2 Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4 Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.              СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію прийняти до уваги

2.      Звіт першого заступника директора ІТС Правило В.В. з навчально-методичної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3.      Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.

4.       Керівництву інституту та завідувачам кафедр зосередити роботу на забезпеченні кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи.

5.       Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:

• запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;

• перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;

• залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;

6.       Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.

7.      Продовжити роботу кафедр інституту з роботодавцями на основі діючих та нових угод про співпрацю з метою покращання практичної підготовки випускників.

8.      Удосконалити роботу зі створення цілісної інформаційної системи навчального процесу: продовжити роботу з інформаційного наповнення системи “Електронний кампус”, забезпечити користування системою усіма викладачами та студентами без винятку.

 

3.              Поточні справи.

 

3.1. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 130 доповідей, Була проведена виставка за підтримки радіоклубу «Політехнік», також на виставці були представлені експонати співробітників ІТС, які є виконавцями гос.договірних тематик.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.   Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.   Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

 

3.3. . СЛУХАЛИ: Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

 Забезпечити перехід сайту ІТС та кафедр на технічну платформу КПІ-телеком та їх подальший розвиток і функціонування, включаючи англомовні ресурси, а також регулярне оновлення їх розділів

 

3.4.  СЛУХАЛИ: Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
25.03.20193

Протокол № 3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.03.2019р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в областітелекомунікацій за березень 2019​

Доповідач: Шмігель Б.О.

 

2.Звіт з навчально-виховної роботи за 2018 р.

Доповідач: Якорнов Є.А.

 

3. Поточні справи.

3.1. Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.2 Розгляд конкурсної справи Кононової І.В. на заміщення посади доцента кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4 Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

Доповідач: Уривський Л.О.

 

3.5 Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.              СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-71 Бойченко Н., ст. групи ТС-61 Пащенко А., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.          Інформацію прийняти до уваги

2. Має місце позитивна динаміка в створенні єдиної навчальної, наукової, виховної, культурно-соціальної загально інститутської атмосфери з високими вимогами дотримання демократичних засад у роботи зі студентами (практично не участь студентів ІТС в осінніх акціях, крім Кирила Немченко).

3. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами серед магістрів першого курсу (особливо мотиваційної і інноваційної складових), що знайшло свій прояв у відрахуванні 4-х студентів по кафедрі ТС і 4-х - по ІТМ.

4. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення контролю за результатами навчання студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання) та деканату. В кращу сторону по роботі зі студентами 1,2 курсів показали куратори кафедри ТК Афанасьєва Л.О. і Прищепа Т.О.

5. Роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2018 році з урахуванням зроблених зауважень схвалити.

 

3.              Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції стосовно доповідей на пленарному засіданні.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

 

3.3. . СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури. 

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та розташувати на сайті ІТС.

 

 

3.4. СЛУХАЛИ: Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

 

3.5 СЛУХАЛИ: Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Затвердити навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
25.02.20192
 

Протокол № 2

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.02.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї (Китай.pptx)

Доповідач: Осокін М.

2. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

3. Підсумки зимової сесії.

Доповідач: Якорнов Є.А. 

4. Поточні справи.

 

4.1. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019.

Доповідач: Глоба Л.С.

4.2.Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 року підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року.

Доповідачі: завідувачі кафедр 

4.3. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Доповідач: Правило В.В.

4.4 Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

Доповідач: О.В. Мікляєв

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2. СЛУХАЛИ:  Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік. . Заст. директора ІТС д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про науковий напрямок діяльності ІТС за 2018р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Кравчук С.О.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до уваги

2. Звіт заступника директора ІТС Кравчука С.О. з наукового напрямку діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

 

3.              СЛУХАЛИ: Підсумки зимової сесії.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2.    Посилити виховну роботу кураторам груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів.

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019..

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

2.    д.т.н., проф. Глобі Л.С. подати електронну заявку на проведення конференції.

 

4.2  СЛУХАЛИ: Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року. . Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачів кафедр (зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. глоба Л.С., заст. зав. кафедрою ТЗ, к.т.н., доц. Явіся В.С.) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 28.02.2019 р. Звітну інформацію наведено у таблиці:

 

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч. рік

освітня складова:

перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів

наукова складова:

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Гаєвий В.В.

1.         Мовна компетентність проведення досліджень, наукової л-ри в галузі ІКТ

2.         Сучасні технології надання сервісів та обробки великих даних - 3

3.         Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 2

4.         Методологія наукових досліджень

5.         Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці

1.              Гаевой В. В., Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И. Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды НАНЦ // Український антарктичний журнал. - №16. - 2017. - 295—303 стр.

2.              Гаевой В.В., Глоба Л.С., «Анализ архитектур для построения вычислительных рабочих процессов в распределённой среде»,

подано до опублікування в журнал «ВІСНИК

Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна»,  Серія «Математичне моделювання.

Інформаційні технології.

Автоматизовані системи управління»

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

- Огляд методів обробки великих обсягів даних
- Аналіз методів кластиризації

- Конференція OSTIS-2019
- А
наліз та вибір методу очистки даних
- Реалізація методу очистки даних

ТК/172

Романов О.І.

Верес Л.А.

1. Телекомунікаційні технології та методи управління телекомунікаційними мережами-1. Екзамен оцінка: A

2. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій  та радіотехніки-1. Екзамен оцінка: A

3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Залік: зараховано.

4. Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності Залік: зараховано.

5. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1. Екзамен оцінка: А

Ознайомлення з головними елементами архітектури IMS.

Ознацомлення та callflow Хендовера в мережах 4G

ТК/172

Живков

О.П.

Камаралі Р.В.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Обзор літератури у полному обсязі, 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТК/172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТС/172

Уривський Л.О.

Шмігель Б.О.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

 

 

УХВАЛИЛИ:

1.    За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Гаєвого В.В., Бугаєнко Ю.М., Верес Л.А., Камаралі Р.В., Сайченко І.О., Шмігель Б.О. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

4.3      СЛУХАЛИ: Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити програму комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

 

4.4 СЛУХАЛИ: Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту. Заст. директора ІТС Мікляєв О.В. підготував та представив на засіданні Вченої ради проект рішення щодо норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва​  
25.01.20199


ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.01.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.  Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій

Доповідач: Авдєєнко Г.Л.

 

2.  Особливості правил прийому до КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2019 н.р.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.   Обговорення плану набору до магістратури та аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

 

4.  Підсумки міжнародної діяльності ІТС в 2018р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Трубаров І.В.

 

 


 

1.     СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Авдєєнко Г.Л. про стан науки в області телекомунікацій за січень 2019 (Доклад Авдеенко)

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.    СЛУХАЛИ:  Особливості правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 н.р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.

 

3.    СЛУХАЛИ: Обговорення плану набору до магістратури та аспірантури.

Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. прозвітував про обсяги прийому студентів на 5 курс ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського за держзамовленням на 2019 рік.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ліцензовані обсяги

ОС МАГІСТР

Кафедра

Галузь знань

Код і назва спеціальності,

денна

заочна

денна

заочна

 

назва спеціалізації

ОС маг

ОС маг

ОПП

ОНП

ОПП

 

Інформаційно-телекомунікаційних мереж

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

30

5

19

2

 

Інформаційно-комунікаційні технології

 

Телекомунікаційних систем

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

30

10

7

1

 

Телекомунікаційні системи та мережі

 

Телекомунікацій

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

60

10

25

2

 

Інженерія та програмування інфокомунікацій

 

 

 

4.    СЛУХАЛИ: Підсумки міжнародної діяльності ІТС в 2018р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Трубаров І.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Звіт з міжнародної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
26.11.201810

​На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до
протоколу.

                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за вересень-
жовтень 2018 р.Суліма листопад 2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptxСТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Доповідач: Cуліма С.

2. Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року та питання з підготовки до
зимової сесії.  

Доповідач: Якорнов Є.А. 

3. Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної інфраструктури КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В., Цурін О.П.,Донченко Ю.П.

                                               Поточні справи:
3.1. Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в докторантуру та аспірантуру
на 2019 рік.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.2 Про зміну назви спеціалізації кафедри телекомунікацій.

Доповідач: Явіся В.С.

3.3 Затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів
2018 року зарахування.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.4 Закріплення приміщень корпусу №30 за підрозділами ІТС.

Доповідач: О.В. Мікляєв

3.5 Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2019. Забезпечення безпеки сайту
конференції UkrMico.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.6. Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
Доповідач: Глоба Л.С.
3.7. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.
Доповідач: Глоба Л.С.

3.8. Обговорення та затвердження кошторису закупівель ІТС та НДІ на 2019 рік.
Доповідач:провідний бухгалтер Дуля Ю.А.


1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в
області телекомунікацій за жовтень 2018.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,
проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради
ІТС.
2. СЛУХАЛИ: Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року
та питання з підготовки до зимової сесії.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н.,
проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ: Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної
інфраструктури КПІ Телеком.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., доц. Правило В.В., акад. НАН
України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., Цурін О.П., Донченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Ухвалити необхідність перенесення інформаційних ресурсів ІТС
(сайтів) на технічну платформу підрозділу “КПІ Телеком”.
2. Виконання пілотного проекту по створенню сайту у відповідності до
вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського на новій платформі доручити кафедрі
Телекомуніукацій (відповідальні доц. Цурін О.П. та ст. викладач Прищепа
Т.О.). Термін виконання з корекцією інформаційного наповнення 6 місяців.
3. Керівникам підрозділів ІТС в термін до 30 листопада 2018 року
призначити та подати кандидатури осіб, відповідальних за супровід сайту та
технічну реалізацію переходу на нову платформу.
4. Відповідальним за супровід сайту реалізувати перенесення інформації
на нову платформу без порушення роботи попередньої версії сайту.
5. Підрозділам ІТС здійснити перехід на оновлену версію сайтів тільки
після повної її готовності.

Поточні справи:
3.1. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних
місць в докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С, к.т.н.,
доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в
докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
3.2. СЛУХАЛИ: Про зміну назви спеціалізації кафедри
телекомунікацій.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.3 СЛУХАЛИ: Затвердження тем дисертацій та індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів 2018 року зарахування.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н.,
доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи
аспірантів 2018 року зарахування.
(додаються).
3.4 СЛУХАЛИ: Про закріплення приміщень корпусу №30 за
підрозділами ІТС.

- доповідач: заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС
Мікляєв О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити рішення щодо розподілу відповідальності підрозділів
ІТС між приміщеннями корпусу №30.
3.5 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-
2019. Забезпечення безпеки сайту конференції UkrMico.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Зберегти графік (регламент) подачі публікацій та програми
конференції UkrMiCo-2019.
2. Доповнити на сайті конференції правила подачі публікацій із
урахуванням вимого до академічної доброчесності.
3. Доручити проф. Глобі Л.С. визначити умови альтернативної
публікації матеріалів конференції у виданні Springer.
3.6 СЛУХАЛИ: Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.7 СЛУХАЛИ: Перереєстрація членів секції IEEE Communication
Society Ukraine.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати членам секції IEEE Communication Society Ukraine
пройти перереєстрацію.и

3.8 СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження кошторису закупівель
ІТС та НДІ на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: провідний бухгалтер Дуля Ю.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського №4/178 від
23.11.2018р. «Про підготовку проекту кошторису та плану закупівель
на 2019 рік» затвердити проект кошторису доходів і видатків
спеціального фонду та план закупівель ІТС та НДІ ТК на 2019 рік.


 

Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко
В.о. вченого секретаря Л.О. Афанасьєва

  
30.10.20189

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що

додається до протоколу.


                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1.1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікаційза вересень-жовтень 2018 р.​

ieee papers view Buhaienko.pptx

                                                     Доповідач: Ю. Бугаєнко


2. Стан відвідування занять студентами ІТС та заходи щодо поліпшення відвідуваності студентів.

                                                    Доповідачі: Є.А. Якорнов, В.В. Правило


3. Підсумки рейтингування НПП у 2017/2018 навчальному році та проміжний самоаналіз кафедр щодо виконання вимог акредитації.

                                                    ​Доповідач: В.В. Правило


4. Про участь співробітників ІТС у виконанні наукової роботи «Розробка дослідного зразку термінала супутникового зв’язку для експлуатації у

складних кліматичних та метеорологічних умовах.

                                                    ​Доповідач: І.В. Трубаров


5. Про участь професорсько-викладацького складу ІТС у підготовці учнівМАН України

                                                    ​Доповідач: О.І. Романов


6. Поточні справи.

6.1. Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2018 року набору.

                                                    ​Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

6.2. Про стан розподілу відповідальності підрозділів ІТС між

приміщеннями корпусу №30

                                                    Доповідач: О.В. Микляєв


6.3. Про забезпечення безпеки сайту конференції UkrMiСo.

                                                    ​Доповідач: Л.О. Уривський


6.4. Інформація керівників про виконання індивідуального плану роботи аспірантів третього року навчання за друге півріччя.

                                                    Доповідачі: Т.М.Наритник, О.І. Лисенко


6.5. Про подання кандидатури професора кафедри телекомунікацій Наритника Т.М. на здобуття державної стипендії для видатних діячів

науки.

                                                    ​Доповідач: М.Ю.Ільченко


6.6. Про зустріч керівництва ІТС із представниками студентства інституту

                                                    ​Доповідач: В.В. Правило​​

  
24.09.20188

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Доповідь молодого вченого –  доповідає С. Суліма.Суліма_вересень_2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptxСуліма_вересень_2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptx


 1. Стан кафедр щодо відповідності вимогам акредитації

Доповідач: В.В. Правило


 1. Про зміст  положень Закону України «Про освіту» стосовно мови викладання та завдання науково-педагогічних  працівників ІТС щодо їх виконання.

Доповідач: В.В. Правило


4. Поточні справи.

4.1. Результати проведення конференції UkrMico-2018. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library

Доповідач: М.Ю. Ільченко, Л.О. Уривський, Л.С. Глоба


4.2. Про розробку рекомендацій щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС та організацію їх роботи.

Доповідач: Є.А. Якорнов


4.3 Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 30.09.2018 р.

Доповідач: О.І. Романов, Л.С. Глоба


4.4 Клопотання Кафедри телекомунікацій про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права на наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Доповідач: В.С. Явіся


4.5 Затвердження індивідуальних графіків складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

Інформація про академічну заборгованість студентів групи ТС-п81 додається.

Доповідач: Л.О. Уривський

4.6    Про призначення виконувачем обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС.

Доповідач: М.Ю. Ільченко

 

 1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2018.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: С. Суліма

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н. Наритник Т.М.


УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.


 1. СЛУХАЛИ:  Про стан кафедр щодо відповідності вимогам акредитації


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.  

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. , д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо зменшення кількості критеріїв акредитації, що не виконуються.

3. Завідувачам кафедр протягом місяця провести самоаналіз кафедр  на предмет виконання ними критеріїв акредитації та поінформувати про результат на наступному засіданні Вченої ради.


 1. СЛУХАЛИ: Про зміст  положень Закону України «Про освіту» стосовно мови викладання та завдання науково-педагогічних  працівників ІТС щодо їх виконання.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, д.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В., в.о. завідувача кафедри телекомунікацій,  к.т.н., доц. Явіся В.С., завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр додатково провести роз’яснювальну роботу серед НПП кафедр щодо виконання положень ст. 7 Закону України “Про освіту”.

3. Завідувачам кафедр та заступникам керівника інституту здійснювати періодичний контроль проведення навчальних занять викладачами на предмет виконання ними ч. 1 ст. 7 Закону України “Про освіту”.


4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Результати проведення конференції UkrMico-2018. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати Рекомендації, прийняті на заключному пленарному засіданні третьої Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018). Прийняти до виконання Рекомендації в частині зобов’язань співробітників ІТС.

2. Нагородити Подякою за значний вклад в підготовку та організацію третьої Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018):

– доцента кафедри ТС Созонник Галину Дмитрівну;

– інженера кафедри ІТМ Сак Ольгу Миколаївну.

3. Висловити неприпустимість практики необґрунтованого втручання в організацію Міжнародної конференції УкрМіКо з боку Української секції ІЕЕЕ, зокрема, у вигляді блокування офіційних документів щодо організації конференції на етапі підписання їх з боку керівних органів ІЕЕЕ; організації додаткового непрозорого рецензування доповідей з незрозумілими висновками щодо підсумків рецензування; непрозорих форм фінансування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції.

Врахувати недоліки організації УкрМіКо’2018, зокрема, при взаємодії з Українською секцією ІЕЕЕ, звернувшись до Європейського регіонального органу ІЕЕЕ, при організації наступної конференції УкрМіКо’2019.

Запропонувати науковцям ІТС активніше брати участь безпосередньо в роботі організації ІЕЕЕ на підставі фактичного членства.

4. Прикласти додаткові зусилля для залучення у роботу конференції закордонних вчених, зокрема, через обмін інформацією науковців ІТС, які беруть участь в закордонних наукових конференціях (BlackSeaCom та інш.).

5. Запросити викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів до активної участі в організації та проведенні конференції УкрМіКо’2019. Завдання щодо організації УкрМіКо’2019 обговорити на засіданні Вченої ради ІТС в січні 2019 року.


4.2. СЛУХАЛИ: Про розробку рекомендацій щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС та організацію їх роботи.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, проф., к.т.н. Якорнов Є.А.


УХВАЛИЛИ:

 1. Розмістити тимчасове положення щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС на сайт ІТС в Розділ «Деканат».


4.3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 30.09.2018 р.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Романов О.І.


УХВАЛИЛИ:

 1. Освітня складова підготовки в аспірантурі Вереса Л.А. та Гаєвого В.  виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2017/2018 навч. рік.

 2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Вереса Л.А. та Гаєвого В. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.


4.4. СЛУХАЛИ: Клопотання кафедри телекомунікацій про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права на наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач:  в.о. завідувача кафедрою телекомунікацій к.т.н., доц. Явіся В.С.


УХВАЛИЛИ:

 1. Клопотати перед Вченою радою університету про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.


4.5. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри ТС професора Уривського Л.О. щодо затвердження індивідуальних графіків складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

Інформація про академічну заборгованість студентів групи ТС-п81 додається.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити індивідуальні графіки складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.


4.6. СЛУХАЛИ: Про призначення виконувачем обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС.


УХВАЛИЛИ:

 1. В зв’язку з тимчасовою хворобою Р.Л. Новогрудської покласти виконання обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС  на Л.О. Афанасьєву.


Голова Вченої ради ІТС                                       М.Ю. Ільченко


В.о. вченого секретаря                                   Л.О. Афанасьєва

  
23.04.2018ПРОТОКОЛ №4

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Авдеенко Г.Л. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2018 квітень 2018.pdf​

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., доц. Ільницький А.І., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до відома.

2.    СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. прозвітував про навчально-вихвний напрямок діяльності ІТС за 2017р. Звіт навч-вих роботи_2017.pptЗвіт навч-вих роботи_2017.ppt. Також, було приділено особливу увагу проблемі невідвідування занять студентами ІТС, наведені можливі причини таких пропусків.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-41 Ярмоленко Я., ст. групи ТЗ-41 Мінаєва Є., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., доц. Мошинська, к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами 1, 2 курсів, а також творчої складової навчального процесу, особливо серед магістрів з участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт та публікації студентів у фахових виданнях.

3. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання). Причому кураторів групи рекомендується призначати на весь період навчання. 

4. Зусилля Деканату по створенню творчої та активної навчальної, культурно-масової спортивно-оздоровчої та інтелектуальної атмосфери у студентському середовищі не у повній мірі підтримується на рівні кафедр, що відображається у низькому рівні участі викладачів в заходах, які організують студенти.

5. Прийняти роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2017 році до відому.

6. Організувати на рівні кафедр обмін думками (студенти, НПП, адміністрація) стосовно того як підвищити якість підготовки фахівців.

СЛУХАЛИ: Про закріплення кредитних модулів навчальних дисциплін Інформатика та Основи теорії кіл за кафедрами ІТС.. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. виклав присутнім інформацію стосовно того, що робочий навчальний план для 1ого курсу є єдиним для всіх кафедр ІТС. Через це забезпечення викладання дисциплін Інформатика та Основи теорії кіл повинна здійснюватися одними й тими самими викладачами на усіх кафедрах. Після аналізу контингенту НПП кафедр ІТС було прийняте рішення, що для дисципліни Інформатика заняття 1ого семестру будуть забезпечені викладачами кафедри ТЗ, а заняття другого семестру – викладачами кафедри ІТМ; для дисципліни Основи теорії кіл заняття 1ого семестру будуть забезпечені викладачами кафедри ТЗ, а заняття другого семестру – викладачами кафедри ІТМ. 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Явіся В.С., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В., к.т.н., доц. Ільницький А.І.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Затвердження ходу виконання індивідуального плану аспіранта 3 (4-для заочників) року підготовки та підсумки навчання в аспірантурі.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.   Затвердити результати виконання індивідуального плану аспіранта.

4.2. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомунікацій 2018". Заст. Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 127 доповідей, при конференції працювала виставка, приїздив один іноземний гість, учасники конференції представляли більше 10 міст України, були заявлені доповіді авторів з Молдови та Латвії. Виставка була проведена за підтримки радіоклубу «Політехнік», за результатами участі у виставці було вручено сертифікати.

ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.    Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.    Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

3.    В рамках проведення майбутніх конференцій сприяти представленню на виставках експонатів співробітників ІТС, які є виконавцями гос. договірних тематик.

4.3. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018. Д.т.н., проф. Уривський Л.О. відзначив, що на теперішній момент до програмного комітету надійшло 42 тези доповідей, з яких приблизно по 10 доповідей на кожну з секцій, кінцевий строк приймання тез – 30 квітня 2018р. Д.т.н., проф. Глоба Л.С. роз’яснила необхідність обговорення з авторами тез майбутніми учасниками конференції правил зазначення ФІО авторі для подальшої коректної індексації статей у Scopus.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

2.   Продовжити роботу стосовно підготовки та організації проведення конференції.

4.4. СЛУХАЛИ: Про присвоєння вчених звань співробітникам КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про присвоєння вчених звань_1.jpgПро присвоєння вчених звань_2.jpg


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

4.5. СЛУХАЛИ: Представлення індивідуального графіку студентки 2-ого курсу Нездвецької Є.Д. у зв’язку з перемогою в конкурсі «Вожатий Артек-Буковель».

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

2.    Підтримати клопотання та надати індивідуальний графік.

4.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження робочих навчальних планів ІТС.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.   Затвердити робочі навчальні плани.

4.7. СЛУХАЛИ: Про модифіковану форму контракту та додаткової угоди з викладачем  КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                       Р.Л. Новогрудська​

  
26.03.2018ПРОТОКОЛ № 3

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ:

Доповідь молодого вченого Мошинської А.В. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2018.​ березень 2018.pptxберезень 2018.pptx

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Основні завдання ІТС в напрямку гармонізації освітніх

програм, акредитації та атестації кафедр. Перший заст. директора ІТС к.т.н.,

доц. Правило В.В. доповів про нововведення стосовно освітніх програм.

Діючий сертифікат на освітню програму рівня магістр закінчується. Для студентів ІТС планується навчання за двома освітніми програмами:

телекомунікації та інформаційно-телекомунікаційні технології. Строки затвердження нових освітніх програм – кінець березня 2018 року. До кінця квітня 2018 року необхідно внести пропозиції щодо покращення показників по кафедрам, які були зібрані в процесі проведеного восени 2017 року самоаналізу кафедр. Цей процес повинен вплинути на формування нових освітніх програм. Формат навчання за планом магістратури (згідно з новими освітніми програмами) ще не затверджений. Цикл загальних дисциплін для магістрів буде однаковим для студентів усіх кафедр ІТС. З вересня-жовтня 2018 року розпочнеться робота по формуванню акредитаційних справ. Акредитація планується на листопад 2018 року.


ВИСТУПИЛИ:


ІТС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 3 від 26.03.18 р.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н.,

проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.,

УХВАЛИЛИ:

1. Кафедрам доопрацювати документи для формування нових освітніх програм та акредитаційних справ.

3. СЛУХАЛИ: Структура та процес викладання дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. виклав присутнім результати аналізу (проведеного викладачами кафедри ТЗ) стосовно процесу викладання дисципліни, а також висвітлив проблемні моменти, що стосуються такого процесу. Одним з основних моментів, які викликають занепокоєння є неналежна форма спілкування викладачів дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» зі студентами ІТС. Навчальна програма та робоча навчальна програма дисципліни зауважень не викликає, однак є багато негативних відгуків стосовно забезпечення процесу проведення пар з дисципліни (на лекціях викладачі не готують презентації з описом матеріалу, а малюють важкі креслення від руки на дошці, рекомендована література 1980х років, не належним чином проводиться компонента дисципліни, яка присвячена саме комп’ютерній графіці та інше).

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., к.т.н., доц. Трубаров І.В., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,

Мікляєв О.В., Гаврилюк В.

УХВАЛИЛИ:

1. Першому заступнику директора ІТС Правилу В.В. передати на кафедру нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки матеріали, що включають результати анкетування студентів, рекомендації вченої ради ІТС, перелік проблемних питань та побажання стосовно викладання дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» в ІТС.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення ХІІ Міжнародної Науково-технічної Конференції;ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2018;. Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні


ІТС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 3 від 26.03.18 р.

питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції. В цьому році вперше в рамках конференції планується проведення семінару та виставки на якій будуть представлені сучасні макети та установки телекомунікаційного обладня.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції

стосовно доповідей на пленарному засіданні.

4.2. СЛУХАЛИ: Про переведення аспіранта Романюка А.В. (науковий

керівник проф. Лисенко О.І.) до складу кафедри телекомунікаційних систем.

ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити переведення.


Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко

Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​

1 - 10Далі