Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
  
  
  
25.05.20205

ПРОТОКОЛ №5

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.05.2020 р. 

 

 

1.  СЛУХАЛИ: Про організацію вступної компанії 2020 року. Планування роботи приймальної комісії. Перший заст. директора Правило В.В. повідомив про етапи вступної компанії на 1 курс та про вступ до магістратури. Відповідальний секретар приймальної комісії від ІТС Авдєєнко Г.Л. повідомів про кількість поданих та оброблених на даний час заяв від студентів на складання ЄВІ з іноземної мови.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома

2.  Розглянути можливість придбання необхідної матеріально-технічної бази з провідним бухгалтером ІТС Дулею Ю.А.

 

2.  СЛУХАЛИ: Про стан підготовки до проведення весняної сесії в дистанційному режимі. Заст.директора з навчально-виховної роботи Кононова І.В. довела до відома процедуру проставлення балів за заходи семестрового контролю в електронному кампусі. Також, було доведено інформацію щодо вимог при оформленні подання на відрахування студента в умовах карантину.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома

 

3. СЛУХАЛИ: Про результати 15-річної співпраці з факультетом Інформатики Технічного університету м. Дрездена у рамках Європейської програми магістратури Distributed Systems Engineering.

Доповідали Глоба Л.С. та  Скулиш М.А.

Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського з одного боку і факультет Інформатики Технічний університет Дрезден домовились у 2005 році про науково-педагогічну співпрацю. Протягом 15 років студенти ІТС відвідують літні школи на базі ТУ Дрезден. Студенти-магістри 6-го курсу навчання на ІТС після проходження внутрішнього конкурсу можуть бути рекомендовані для навчання у ТУ Дрезден за програмою подвійний диплом. Ця програма регулюється меморандумом про співпрацю, який було повторно підписано у 2018 році. Фінансування стипендій студентів, які поїхали на навчання здійснюється з різних джерел. В різні роки наши студенти отримали стипендії за програмами DAAD,  Agricola Sckolarships, Міністерства освіти та науки України. Було проведено  5 літніх шкіл. Викладачі, студенти та аспіранти ІТС за сприянням ТУ Дрезден отримали гранти на проведення експериментальних досліджень на потужностях німецького університету, ці дослідження було покладено в основу кандидатських дисертацій аспірантів Олександра Степуріна, Наталі Гвоздецької та Володимира Прокопця.

Вчені ТУ Дрезден (проф. O. Schil, M. Feldman та інші) неодноразово брали участь міжнародних науково-практичних конференціях, які були організовані за участі ІТС, а саме серія конференцій CRiMiCo та UkrMiCo. 

У договорі  на 2018-2023 роки зазначаються наступні цілі. Програма подвійного ступеня магістра має на меті забезпечити:

 а) співпрацю в галузі обміну студентами, щоб відкрити можливість студентам отримати подвійний ступінь магістра в рамках навчальної програми за програмою «Інформаційні комунікаційні мережі» Національного технічного університету України  "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та навчальна програма з інженерії розподілених систем в Technische Universität Dresden.  З цією метою університети-партнери взаємно визнають досягнення навчальних та екзаменаційних робіт, отримані в ході загальної навчальної програми, яка буде складатися з еквівалентних модулів, проектів та магістерської роботи.

б) Обмін викладачами для сприяння науковому співробітництву , для подальшого розвитку навчальної програми та обміну дидактичним та адміністративним досвідом.  місце в кожній країні.  Потім присвоєння спільного ступеня замінить присвоєння подвійного ступеня. 

Зазначені вище обмінні заходи здійснюються в наступному контексті "Програма подвійної магістерської програми" 

"Стипендії Агрікола для семестрових досліджень та участі в науково-дослідних проектах"

Програми обміну DAAD: Групові поїздки студентів, "Go East" для німецьких студентів,  тощо.

  Пункти меморандума виконуються в повному осязі.

Всього за програмою у різні роки навчався 31 студент ІТС. З них один студент повернувся на Україну та проходив навчання у аспірантурі ІТС, зараз є штатним викладачем кафедри ІТМ. Три студенти захистила кандидатські дисертації та працюють у наукових установах Республіки Німеччина. Один студент заснував свою компанію по розробці прикладних програм для мобільних телефонів. Решта працюють в різних ІТ компанія Німеччини.

У травні 2020 року надійшло запрошення для 5 студентів, які мають мождивість отримати стипендію від Agricola Sckolarships на два роки навчання в ТУ Дрезден.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Відзначити, що робота координатора програми “Подвійний диплом магістра” Глоби Лариси Сергіївни виконується на високому рівні.

2.  Відзначити, що діюча програма “Подвійний диплом магістра” є перспективною як для розвитку міжнародної співпраці ІТС, так і для підвищення привабливості Інституту телекомунікаційних систем з точки зору абітурієнтів.

3.  Продовжити роботу відповідно до “Bilateral Memorandum of Understanding”  від 9.08.2018р до 2023р..

4.  Посилити взаємодію з випускниками подвійної магістратури. Доручити Скулиш М.А. зібрати інформацію про випускників. Подальше налагодження взаємодії покласти на осередки міжнародного офісу на кафедрах.

5.  У співпраці з колишніми випускниками особливу увагу приділити: залученню випускників до виконання спільних міжнародних проектів та грантів.

6.  Забезпечити належне представлення інформації про випускників ІТС, що сприятиме підвищенню авторитету КПІ ім. Ігоря Сікорського, як університету світового рівня. Що знайде  відображення у відповідних рейтингових системах.

 

4.  СЛУХАЛИ:  Доповідь Цуріна О.П.  про стан сайтів кафедр ІТС. Було проведено внутрішній моніторинг сайтів кафедр щодо відповідності до законодавчих актів та нормативних документів, вимогам вступної кампанії.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр та першому заступнику директора ІТС Правило В.В.:

- вжити необхідних заходів щодо оновлення інформації, розміщеної на сайтах кафедр та інституту;

- поставити під особистий контроль своєчасність і актуальність розміщення офіційної інформації відповідно до вимог нормативних документів.

 

Голова Вченої ради ІТС                                         М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                   Л.О. Афанасьєва

  
27.04.20204

ПРОТОКОЛ №4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 27.04.2020 р. 

 

1.      СЛУХАЛИ: Підсумки з навчально-методичної діяльності ІТС за 2019 рік та завдання на 2020 рік.. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. прозвітував про навчально-методичний напрямок діяльності ІТС за 2019р.

 

УХВАЛИЛИ: Заслухавши звіт заст. директора Правило В.В., Вчена рада ухвалює:

1.      Звіт першого заст. директора Правило В.В. затвердити.

2.      Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.

3.      Забезпечення якості НПП шляхом:

-        забезпечення кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи;

-        укладання контрактів з НПП із внесенням в умови контракту ключових показників ефективності (KPI – key performance indicators) НПП як обов’язкової складової;

-         проведення звітів завідувачів кафедр на розширеному засіданні кафедри за участю директора інституту, голови профспілкового бюро інституту працівників про виконання ключових показників ефективності (KPI) визначених в контракті

-         представлення рейтингів науково-педагогічних працівників з обов’язковим розглядом і затвердженням їх кафедрою

4.      Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:

-        запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;

-        перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;

-        залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;

5.      Кафедрам приділити більше уваги ролі куратора навчальних груп, а деканату -  виховному процесу.

6.      Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.

7.      Активно залучати зацікавлені сторони (стейкхолдерів) до процесу розробки освітніх програм, оцінки якості підготовки випускників та їх подальшого працевлаштування.

 

2.      Поточні справи:

2.1  СЛУХАЛИ: Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2020". Заст.директора з наукової роботи дютюню профю Кравчук С.О. доповів, що через карантин конференція пройшла онлайн за допомогою сервісу для проведення відеоконференцій та вебінарів ZOOM.

В організації та проведенні конференції взяли участь представники 29 організацій, з них 8 закордонних (T-Systems MSC, Solutions Architect, NVision Czech Republic, BA Dresden University та ін.), 7 факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетів з 6 міст України (Вінниці, Житомира, Києва, Одеси, Полтави, Харкова), а також 6 країн світу (України, Латвії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Швейцарії).

На відкритті та на восьми секційних засіданнях було заслухано 118 доповідей із 132 поданих. Загалом у роботі конференції взяли участь 169 осіб – викладачі, науковці, аспіранти та студенти в організації та проведенні конференції ПТ-2020 прийняли участь 29 організацій, з них 8 закордонних (ТОВ “Ріг Експерт Україна”, ТОВ “Virial”, «Nokia Ukraine», «Софтім» та ін.), 7 від КПІ ім. Ігоря Сікорського. Із 6 міст України: Вінниці, Житомира, Київа, Одеси, Полтави, Харкова та 5 країн світу: Латвії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Швейцарії.

За підсумками роботи восьми секційних засідань конференції було відзначено, що 17 досліджень мають перспективу для продовження в рамках нових наукових тем, а 16 – як стартапи. 34 роботи рекомендовано до друку у фахових виданнях України та за кордоном, зокрема в журналі "Information and Telecommunication Sciences", який напередодні конфе ренції зареєстровано в МОН України як наукове фахове видання категорії "Б".

 Серед кращих виступів молодих учених відзначені доповіді доцента Сергія Осипчука та аспіранта Олексія Рибака, який за технологією Інтернету речей, успішно виконує пілотний проект з дистанційного обліку енергоресурсів в 30 корпусі нашого університету.

В рамках окремого засідання було заслухано 22 доповіді студентів 3-5 курсів, всі доповіді були актуальними та цікавими. Кращими було визнано доповіді студентів: Катерини Мартинової, Іллі Нідченко та Демида Попенко.

 

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома.

2. За результатами проведення конференції ПТ-2020 рекомендувати:

2.1. Збільшити кількість доповідей, присвячених конкретним розробкам, готовим до впровадження. Підвищити теоретичну цінність доповідей – більше оригінальних наукових і технічних розробок. Особливу увагу приділити тематиці подвійного призначення.

2.2. До участі в конференції більше залучати потенційних замовників і виробників телекомунікаційного профілю. Зробити конференцію більш привабливою з точки зору представлення не тільки наукових пошуків загального характеру, а й визначення актуальності та затребуваності тих чи інших напрямків, розробок.

2.3. Обов’язкове доповідання на секціях для студентів і аспірантів від ІТС, які зареєструвалися та надали матеріали на конференцію.

2.4. Проведення виставки «Інноваційні розробки учасників конференції» зробити постійним.

2.5. Підвищити якісну сторону матеріалів доповідей конференції, почати новий етап «від кількості до якості». Кращі доповіді (по одній від кожної секції) нагороджувати сертифікатами.

2.6. Підтримано пропозицію-звернення до адміністрації ІТС про найменування учбової аудиторії корпусу 30 «імені професора С.Г. Буніна».

2.7. Навчально-методичному відділу ІТС продовжити роботу системи нарахування додаткових балів (враховуючи - була представлена доповідь на конференції, чи ні), з метою заохочення реальної участі в конференції студентів ІТС. Рекомендувати студентському активу ІТС інформувати всіх студентів про впроваджену систему нарахування додаткових балів.

2.8. Підвищити участь членів кафедр ІТС в роботі конференції.

2.9. Якомога більше залучати до роботи конференції зарубіжних партнерів.

2.10. Керівники дипломних та дисертаційних робіт несуть відповідальність за участь своїх студентів в роботі конференції.

2.11. Керівникам секцій рекомендувати доповідачам найкращих доповідей, надати свої матеріали в журнал Information and Telecommunication Sciences, попередньо оформивши їх за вимогами вказаними на сайті журналу.

2.12. Інформацію про проведення ХІV МНТК ПТ-2020 (програму, збірник матеріалів, рішення та фотозвіт) розмістити на сайтах конференції.

3. Затвердити фінансовий звіт по конференції:

Статті витрат

Отримано (грн.)

Витрачено (грн.)

Внески

10180

 

Збірники конференції

 

4371

Програма конференції

 

783

ПДВ

 

1697

Всього

 

6851

Залишок

3329

 

 

4. Відзначити подякою усіх організаторів проведення конференції.

5. Наступну Міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективи телекомунікацій-2021» та «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» провести у квітні 2021 року.

 

2.2  СЛУХАЛИ: Затвердження програм вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

д.т.н. проф. Уривський доповів, що програми вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії опрацьовані кафедрами ІТС та узгоджені з Радіотехнічним факультетом та Факультетом електроніки.  

 

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію прийняти до відома.

2. Затвердити програми вступного іспиту та додаткового випробування на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 

2.3  СЛУХАЛИ: Щодо публікації статей в журналі Information &Telecommunication Sciences за підсумками проведення МНТК "ПТ-2020".  д.т.н. проф. Уривський надав пропозиції щодо підготування публікацій до червневого випуску журналу Information &Telecommunication Sciences  за підсумками проведення МНТК "ПТ-2020". 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Керівникам секцій до 04.05.2020 надати до редакції журналу інформацію щодо реальних зобов’язань авторів, відповідно до рекомендацій секцій, підготувати статті до червневого випуску журналу.

2. Авторам, згідно зобов'язань, до 20.05.2020 надати статті на рецензування, оформлені згідно з вимогами журналу (http://journals.uran.ua/index.php/2312-4121/about/submissions#authorGuidelines).

3. Керівникам секцій взяти під контроль процедуру вчасного надання статей до редакції відповідно до зобов'язань авторів від секції.


Голова Вченої ради ІТС                                         М.Ю. Ільченко

          Вчений секретар                                                                          Л.О. Афанасьєва

 

  
30.03.20203

ПРОТОКОЛ №3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 30.03.2020 р. 

 

 

1.  СЛУХАЛИ: Підсумки з навчально-виховної діяльності ІТС за 2019 рік. Завдання на 2020 рік. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. прозвітував про навчально-вихвний напрямок діяльності ІТС за 2019р. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Кононова І.В. висвітлила основні  напрямки діяльності ІТС у 2020 році.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Прийняти роботу Деканату та заступника директора Якорнова Є.А у 2019 році до відома.

2.  Зі сторони кафедр посилити індивідуальну роботу (особливо мотиваційну та інноваційну складову) зі студентами магістрів першого року навчання.

3.  Не в повній мірі реалізуються можливості кураторів груп для підвищення контролю за результатами навчання студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності та оптимізації  роботи кураторів пропонується створення телеграм-аналів груп. Відзначено позитивну роботу кураторів кафедри ТК Афанасьєвої Л.О. та Кравчук І.М.

4.  Основні  завдання на 2020 рік:

-      освоєння дистанційного навчання (використання електронного Кампусу, Google Classroom,  система Moodle) ;

-      підвищення рівня науково-технічної творчості та інноваційної діяльності;

-      підвищення рівня розвитку студентів.

Студентам ІТС  надано 114 безкоштовних ліцензій до платформи Coursera проходження он-лайн курсів;

-      участь студентів у роботі гуртків наукового та навчального спрямування;

-      оновлення бібліотеки ІТС.

 

2.  СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження положення ІТС про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити положення ІТС про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін. 

2. Інформацію прийняти до відома

 

3.  СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження порядку нарахувань додаткових  балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Затвердити порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі в пагістратуру.

 

4.  СЛУХАЛИ: Відповідно до положення “Про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»”, затвердженого наказом ректора від 03.06.2019р. №7-111, та рішення Атестаційної комісії НДІ телекомунікацій про атестацію пров.н.с. Захарова О.В., м.н.с. Розенко С.О., с.н.с. Олійника П.Б., н.с. Муравйова В.В., н.с. Рассохи І.В. Затвердження результату атестації співробітників НДІ телекомунікацій.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі обговорення вважати атестованими працівників НДІ телекомунікацій пров.н.с. Захарова О.В., м.н.с. Розенко С.О., с.н.с. Олійника П.Б., н.с. Муравйова В.В. строком на _5_ років.

2.  м.н.с. Розенку С.О. рекомендовано перейти на посаду н.с 

 

5.  СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2020. Д.т.н., проф. Кравчук С.О. відзначив, що програмним комітетом прийнято 115 тез доповідей. Серед організацій-учасників ПТ 2020 Державний інститут телекомунікацій, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова, Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, Компанія «Інфопульс Україна» та ін. Конференція пройде в дистанційному режимі у вебінарному сервісі Zoom/

 

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

2. Продовжити роботу стосовно організації проведення конференції у дистанційному режимі.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                         М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                     Л.О. Афанасьєва


  
27.01.2020

ПРОТОКОЛ №1

                                                                                                                                              ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 27.01.2020 р. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого з огляду останніх публікацій у сфері телекомунікацій

Доповідач: Шмигель Богдан  Доповідь.pptxДоповідь.pptx

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома та викласти на сайт ІТС та телеграм канал Деканат ІТС

 

1.  СЛУХАЛИ: Реформи освіти в Україні. Форми фінансування вишів.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф., акад. НАНУ Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

 

2.  СЛУХАЛИ: Кадрові питання.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф., акад. НАНУ Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити подання директора ІТС щодо призначення к.т.н. Кононової Ірини Віталіївни на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи з 01.02.2020 року. Професору Якорнову Євгенію Аркадійовичу оголошена подяка за багаторічну роботу на цій посаді.

 

3.  СЛУХАЛИ: Підсумки міжнародної діяльності ІТС за 2019р. та завдання на 2020 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора з міжнародних зв’язків д.т.н. Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Звіт з міжнародної діяльності ІТС за 2019 рік затвердити.

3. Завідувачам кафедр довести інформацію до співробітників кафедр та визначити викладачів, що можуть приймати участь у програмах з міжнародного співробітництва.

4.Інформацію щодо можливості участі студентів ІТС розмістити в телеграм-каналі «Деканат ІТС»

 

4.  СЛУХАЛИ: Щодо акредитації університетів згідно з «Новації від НАЗЯВО»

Доповідачі: Пащенко Андрій, Романов О.І.

ВИСТУПИЛИ:

 - д.т.н. проф Романов О.І., студент групи ТС-61 Пащенко А., студент гр.ТМ-81 Пономаренко І.

УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію прийняти до відома.

2.     Затвердити поточну редакцію освітньої програми PhD-підготовки аспірантів.

3.     Створити робочу групу у складі Романова О.І., Пащенка А, Пономаренко І., Явісі В.С., Уривського Л.О., Глоби Л.С.

4.     Робочій групі проаналізувати освітню програму PhD-підготовки аспірантів та провести внутрішню акредитаційну експертизу.

5.     Звіт про результати акредитаційної експертизи представити на Вченій раді у березні.

 

Поточні справи:

5.  СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та магістратури.

 

УХВАЛИЛИ:

1.     Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та магістратури.

 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу ІТС.  

УХВАЛИЛИ:

1.     Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу ІТС.Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

     Вчений секретар                                                          Л.О. Афанасьєва​ 

  
28.10.2019

Протокол № 9

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 28.10.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2019 р.

Доповідач: О. Осипчук

 

2.     Підсумки проведеного самоаналізу кафедр щодо виконання вимог акредитації.

Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

 

3.     Щодо змішаного навчання студентами старших курсів ІТС

Доповідач: В.В. Правило

 

4.     Поточні справи.

4.1Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

4.2Розгляд конкурсних справ Суліма С.В., Осипчук С.О.

4.3 Про рекомендацію до друку монографії "Досягнення в телекомунікаціях 2019" (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.)

Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС


 

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого О. Осипчука з огляду останніх статей у сфері телекомунікацій за жовтень 2019.

Доповідь.pptДоповідь.ppt

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.     СЛУХАЛИ:  Підсумки проведеного самоаналізу кафедр щодо виконання вимог акредитації..

 

ВИСТУПИЛИ:

- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., .т.н., доц. Явіся В.С.  

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Кравчук С.О.,  к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр прийняти заходів щодо усунення найближчим часом зазначених у звітах невідповідностей.

 

3.     СЛУХАЛИ: Щодо змішаного навчання студентами старших курсів ІТС

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, д.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

4.     Поточні справи.

 

4.1СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., доц. Явіся В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити теми наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

4.2СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ Суліми С.В., Осипчука С.О.

Відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”, затвердженого наказом ректора від 03.11.2017р. №7-97, та рекомендації кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж про обрання Суліми Світлани Валеріївни на посаду старшого викладача кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж, та рекомендації кафедри Телекомунікаційних систем про обрання Осипчука Сергія Олександровича на посаду доцента кафедри Телекомунікаційних систем

УХВАЛИЛИ:

1.     На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” __15__; “проти”___-__; “недійсних бюлетенів” __-___ ) вважати обраним Суліму Світлану Валеріївну на зайняття посади старшого викладача кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж строком на __5_ років та заключити контракт.

2.     На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” __15__; “проти”___-__; “недійсних бюлетенів” __-___ ) вважати обраним Осипчука Сергія Олександровича на зайняття посади доцента кафедри Телекомунікаційних систем строком на __5_ років та заключити контракт.

 

4.3 СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії "Досягнення в телекомунікаціях 2019" (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.)

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою університету про рекомендацію до друку монографії «Досягнення в телекомунікаціях 2019»  (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.).

 

Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                          Л.О. Афанасьєва

  
30.09.2019

​   Протокол № 8

 

                                                                                                                                             ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 30.09.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Доповідь молодого вченого –  доповідає Камараллі І.Доклад.pptxДоклад.pptx

 

2.     Підготовка кафедр до проведення 3-го етапу самоаналізу для подальшої акредитації.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Поточні справи.

3.1. Результати проведення конференції UkrMico-2019. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

Доповідач: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.2 Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 30.09.2019 р.

Доповідач: Явіся В.С., Уривський Л.О., Глоба Л.С.


 

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого І. Камараллі про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: І. Камараллі

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.     СЛУХАЛИ:  Про підготовку кафедр до проведення 3-го етапу самоаналізу для подальшої акредитації.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В. 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. , д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо зменшення кількості критеріїв акредитації, що не виконуються.

3. Завідувачам кафедр протягом місяця провести самоаналіз кафедр  на предмет виконання ними критеріїв акредитації та поінформувати про результат.

 

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Результати проведення конференції UkrMico-2019. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

Членам вченої ради було представлено інформацію д.т.н., проф.  Уривським Л.О. по результам проведення конференції UkrMico-2019.

3.     Кількість організацій, шо прийняли участь у конференції цього року збільшилась в 1,5 рази порівняно з минулим роком. До розгляду було подано 109 тез доповідей, з них прийнято до участі 94 тези доповіді та представлено на конференції- 88 доповідей. Вперше прийняли участь у конференції науковці з Ірану та Турції, також були присутні автори з Грузії та Ізраїлю. Оформлено анкету до IEEE Digital Library. Матеріали конференції направлені до IEEE

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати Рекомендації, прийняті на заключному пленарному засіданні Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2019/UkrMiCo’2019). Прийняти до виконання Рекомендації в частині зобов’язань співробітників ІТС.

2. Прикласти додаткові зусилля для залучення у роботу конференції закордонних вчених, зокрема, через обмін інформацією науковців ІТС, які беруть участь в закордонних наукових конференціях.

3. Запросити викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів до активної участі в організації та проведенні конференції УкрМіКо’2020. Завдання щодо організації УкрМіКо’2020 обговорити на засіданні Вченої ради ІТС в січні 2020 року.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого та другого року навчання за період 01.03.2019 р.– 30.09.2019 р.

Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачами кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого та другого року навчання. Звітну інформацію наведено у таблиці:

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконанняіндивідуального плануроботиаспіранта за 2018-2019 навч.рік

Освітняскладова:

перелікскладенихдисциплін з позначеннямкількостікредитів

науковаскладова:

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо

 

Телекомунікацій /172

Живков О.П.

Камаралі Р.В.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».оцінка «задовільно»

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації», оцінка «добре»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування», оцінка «відмінно»

ПТ-2019 «Вразливості та типи атак в сучасних мережах IP-телефонії»

UkrMiCo-2019 «Fano resonance and metamaterial cells equivalent circuits»

Написаний перший розділ дисертації «Огляд літератури»

У середовищі HFSS були розраховані моделі фільтрів

Проведені вимірювання параметрів фільтрів

Телекомунікацій/172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».оцінка «задовільно»

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації», оцінка «добре»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування», оцінка «відмінно»

Резонанс Фано в микроволновых фильтрах с параллельными каналами передачи энергии // Матеріали 13-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2019 р. С 96-99.

Перспективи побудови екологічно безпечних мереж передачі даних з використанням технології LIFI // Матеріали 13-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2019 р., С 128-131.

Вразливості та типи атак в сучасних мережах IP-телефонії // Матеріали 19 МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Одеса, 2019 р., С 65-66.

Телекомунікацій/172

Уривський Л.О.

Шмігель Б.О.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування»

 

Телекомунікацій/172

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування»

 

Телекомунікацій/172

Проф. Романов О.І.

Верес Л.А.

Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці-2

Методологія наукових досліджень-1

Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці-1

Методи забезпечення пропускної спроможності та якості  функціонування телеком. мереж-2

Формування професійно-мовного стилю спілкування-1

Романов О.І., Верес Л.А. Нестеренко М.М., Models for calculating the reliability of ims operation when introducing new services on the mobile operator’s network. // UkrMiCo-2019 notification for paper 88

Шляхи підвищення надійності функціонування системи IMS при впровадженні нових послуг // Верес Л.А. Нестеренко М.М., Камаралі Р.В.- «Проблеми телекомунікацій» - К.: НТУУ «КПІ», 2019.

УХВАЛИЛИ:

1.            Освітня складова підготовки в аспірантурі Вереса Л.А. та Бугаєнко Ю.М., Шмігеля Б.О.,.Сайченко І.О., Камараллі Р.В.  виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2018/2019 навч. рік.

2.            За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Вереса Л.А. та Бугаєнко Ю.М., Шмігеля Б.О.,.Сайченко І.О., Камараллі Р.В. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

 

Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                                  Л.О. Афанасьєва​

  
03.06.2019

Протокол № 5

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 03.06.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.

Доповідач: Бугаєнко Ю.

 

2. Удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

Доповідачі: Правило В.В., Якорнов Е.А., Кравчук С.О., Мікляєв О.В., представники студради ІТС.

 

3. Підготовка до вступної компанії

Доповідач: Правило В.В.

 

4. Про хід взаємодії кафедр ІТС із компаніями-партнерами ІТС

Доповідачі: керівники кафедр

5.Поточні справи.

4.1. Результати ректорського контролю.

Доповідач: Правило В.В.

 

4.2. Розгляд конкурсних справ.

Доповідач: Правило В.В.

 

 

 

1.    СЛУХАЛИ: ДоповідьБугаєнко Ю. про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.​

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.    СЛУХАЛИ: Про удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., проф.  Якорнов Е.А., Мікляєв О.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С., представники студради ІТС (Цимбал Г, Буглак Д., Дорошенко А., Ганжа Я., Пономаренко І, Бойченко Н, Жара К.)

 

УХВАЛИЛИ:

1.    З метою поширення інформації та координації дій між керівництвом ІТС та студентами ІТС рекомендувати Студраді ІТС визначити відповідальних із числа активу студентів за основними напрямками діяльності інституту: навчально-методична робота, організаційно-виховна робота, науково-інноваційна робота та господарська робота.

 

2.     Для покращення науково- інноваційної складової поширити інформацію щодо науково-дослідницьких груп та гуртків ІТС у соціальних мережах, зазначивши також посилання на дану інформацію на сайті ІТС http://www.its.kpi.ua та сайтах кафедр (http://tk-its.kpi.ua/uk/node/114, http://www.its.kpi.ua/ts/Pages/ScienceWork/, http://www.its.kpi.ua/ndcmd/).

 

3.    Організувати у 2019-2020 навчальному році відкриту лекцію щодо ознайомлення студентів з основними напрямкам наукових досліджень в ІТС.

 

4.    Розповсюдження між студактивом та співробітниками ІТС інформації, що стосується питань повсякденної діяльності, реалізувати через секретарів кафедр.

 

5.    Для покращення умов навчання а також благоустрою корпусу №30 та прилеглої території запропонувати Студраді ІТС розглянути питання щодо організації чергування студентів в корпусі №30 та періодичного наведення порядку на закріпленій за інститутом території.

 

6.    Рекомендувати адміністрації ІТС активно сприяти ініціативним проектам студентів щодо покращення умов навчання, доступу до мережі Інтернет, благоустрою корпусу №30 та прилеглої території.

7.    Питання, які стосуються повсякденного забезпечення життєдіяльності студентів, вирішувати на рівні керівництва кафедр та інституту. Пропозиції, що стосуються загальноуніверситетських питань, попередньо обговорювати з керівництвом ІТС.

8.    Проводити зі студентами роботу з питань збереження та дбайливого відношення до майна та матеріальних цінностей в приміщеннях та навчальних аудиторіях корпусу №30.

 

3      СЛУХАЛИ: Підготовка до вступної компанії. Правило В.В. повідомив присутніх про строки подачі документів.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома

 

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Результати ректорського контролю.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

 

4.2  СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ на заміщення посади : Явіся В.С., Мошинська А.В..

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента кафедри телекомунікацій Явісю В.С. та доцента кафедри телекомунікаційних систем - Мошинську А.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
22.04.2019

Протокол № 4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 22.04.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в областітелекомунікацій за квітень 2019.​ 

Доповідач: Верес Л.А.

 

2. Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Поточні справи.

3.1. Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.2 Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4 Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.              СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію прийняти до уваги

2.      Звіт першого заступника директора ІТС Правило В.В. з навчально-методичної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3.      Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.

4.       Керівництву інституту та завідувачам кафедр зосередити роботу на забезпеченні кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи.

5.       Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:

• запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;

• перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;

• залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;

6.       Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.

7.      Продовжити роботу кафедр інституту з роботодавцями на основі діючих та нових угод про співпрацю з метою покращання практичної підготовки випускників.

8.      Удосконалити роботу зі створення цілісної інформаційної системи навчального процесу: продовжити роботу з інформаційного наповнення системи “Електронний кампус”, забезпечити користування системою усіма викладачами та студентами без винятку.

 

3.              Поточні справи.

 

3.1. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 130 доповідей, Була проведена виставка за підтримки радіоклубу «Політехнік», також на виставці були представлені експонати співробітників ІТС, які є виконавцями гос.договірних тематик.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.   Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.   Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

 

3.3. . СЛУХАЛИ: Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

 Забезпечити перехід сайту ІТС та кафедр на технічну платформу КПІ-телеком та їх подальший розвиток і функціонування, включаючи англомовні ресурси, а також регулярне оновлення їх розділів

 

3.4.  СЛУХАЛИ: Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
25.03.20193

Протокол № 3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.03.2019р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в областітелекомунікацій за березень 2019​

Доповідач: Шмігель Б.О.

 

2.Звіт з навчально-виховної роботи за 2018 р.

Доповідач: Якорнов Є.А.

 

3. Поточні справи.

3.1. Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.2 Розгляд конкурсної справи Кононової І.В. на заміщення посади доцента кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4 Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

Доповідач: Уривський Л.О.

 

3.5 Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.              СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-71 Бойченко Н., ст. групи ТС-61 Пащенко А., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.          Інформацію прийняти до уваги

2. Має місце позитивна динаміка в створенні єдиної навчальної, наукової, виховної, культурно-соціальної загально інститутської атмосфери з високими вимогами дотримання демократичних засад у роботи зі студентами (практично не участь студентів ІТС в осінніх акціях, крім Кирила Немченко).

3. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами серед магістрів першого курсу (особливо мотиваційної і інноваційної складових), що знайшло свій прояв у відрахуванні 4-х студентів по кафедрі ТС і 4-х - по ІТМ.

4. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення контролю за результатами навчання студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання) та деканату. В кращу сторону по роботі зі студентами 1,2 курсів показали куратори кафедри ТК Афанасьєва Л.О. і Прищепа Т.О.

5. Роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2018 році з урахуванням зроблених зауважень схвалити.

 

3.              Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції стосовно доповідей на пленарному засіданні.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

 

3.3. . СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури. 

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та розташувати на сайті ІТС.

 

 

3.4. СЛУХАЛИ: Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

 

3.5 СЛУХАЛИ: Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Затвердити навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
25.02.20192
 

Протокол № 2

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.02.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї (Китай.pptx)

Доповідач: Осокін М.

2. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

3. Підсумки зимової сесії.

Доповідач: Якорнов Є.А. 

4. Поточні справи.

 

4.1. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019.

Доповідач: Глоба Л.С.

4.2.Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 року підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року.

Доповідачі: завідувачі кафедр 

4.3. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Доповідач: Правило В.В.

4.4 Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

Доповідач: О.В. Мікляєв

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2. СЛУХАЛИ:  Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік. . Заст. директора ІТС д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про науковий напрямок діяльності ІТС за 2018р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Кравчук С.О.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до уваги

2. Звіт заступника директора ІТС Кравчука С.О. з наукового напрямку діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

 

3.              СЛУХАЛИ: Підсумки зимової сесії.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2.    Посилити виховну роботу кураторам груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів.

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019..

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

2.    д.т.н., проф. Глобі Л.С. подати електронну заявку на проведення конференції.

 

4.2  СЛУХАЛИ: Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року. . Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачів кафедр (зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. глоба Л.С., заст. зав. кафедрою ТЗ, к.т.н., доц. Явіся В.С.) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 28.02.2019 р. Звітну інформацію наведено у таблиці:

 

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч. рік

освітня складова:

перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів

наукова складова:

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Гаєвий В.В.

1.         Мовна компетентність проведення досліджень, наукової л-ри в галузі ІКТ

2.         Сучасні технології надання сервісів та обробки великих даних - 3

3.         Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 2

4.         Методологія наукових досліджень

5.         Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці

1.              Гаевой В. В., Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И. Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды НАНЦ // Український антарктичний журнал. - №16. - 2017. - 295—303 стр.

2.              Гаевой В.В., Глоба Л.С., «Анализ архитектур для построения вычислительных рабочих процессов в распределённой среде»,

подано до опублікування в журнал «ВІСНИК

Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна»,  Серія «Математичне моделювання.

Інформаційні технології.

Автоматизовані системи управління»

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

- Огляд методів обробки великих обсягів даних
- Аналіз методів кластиризації

- Конференція OSTIS-2019
- А
наліз та вибір методу очистки даних
- Реалізація методу очистки даних

ТК/172

Романов О.І.

Верес Л.А.

1. Телекомунікаційні технології та методи управління телекомунікаційними мережами-1. Екзамен оцінка: A

2. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій  та радіотехніки-1. Екзамен оцінка: A

3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Залік: зараховано.

4. Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності Залік: зараховано.

5. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1. Екзамен оцінка: А

Ознайомлення з головними елементами архітектури IMS.

Ознацомлення та callflow Хендовера в мережах 4G

ТК/172

Живков

О.П.

Камаралі Р.В.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Обзор літератури у полному обсязі, 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТК/172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТС/172

Уривський Л.О.

Шмігель Б.О.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

 

 

УХВАЛИЛИ:

1.    За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Гаєвого В.В., Бугаєнко Ю.М., Верес Л.А., Камаралі Р.В., Сайченко І.О., Шмігель Б.О. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

4.3      СЛУХАЛИ: Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити програму комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

 

4.4 СЛУХАЛИ: Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту. Заст. директора ІТС Мікляєв О.В. підготував та представив на засіданні Вченої ради проект рішення щодо норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва​1 - 10Далі